ၵူၼ်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်

0
392

 ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပွတ်းမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တင်းၼမ်  ၵူၼ်းမိူင်း  မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2021 ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်းပွတ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈၼိုင်ႈႁဵင်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တၢင်း 105 လၵ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်း KIA ၵေႃႈလူင်းမႃးထႅင်ႈၼႆၶႃႈ၊ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယွၼ်းပၵ်းတပ်ႉၶဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

 ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းၶႄႇၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇၼႆႉ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈသုၵ်ႉသၵ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သိုၵ်းၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈတင်းၼမ် ။ ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉပဵၼ်လၢႆတီႈ။ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ်ၶႃႈ ။ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းတေ ၸၢင်ႈ တႅၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

“ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမႆႈၸႂ် ပဵင်းတၢၼ်ႇ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ တေ ယိုဝ်းၵၼ်ၶႃႈလႃႈ။ တၢင်းဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးတင်းၼမ်ၶႃႈ တလဵဝ်။ ၾၢႆႇၼၼ်ႉ သမ်ႉ သိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆးၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၶႃႈၼေႃႈ။ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶူဝ်းလၢႆး ယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၶႃႈယူဝ်ႉထၢင်ႇ တႄႉ။ သင်ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွင်းသုၵ်ႉသၵ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႅၼ်းတေၸူမ်းၵႃႈႁိုဝ်ၼေႃ”-  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 200 ၶီႇၵႃးၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ မုင်ႈၸူးတၢင်း မူႇၸေႊ။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မႃးပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွတ်းလႅၼ်လိၼ်။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KIA တိုၵ်ႉပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်   တင်း မူႇၸေႊ။ ပိူင်လူင် မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၶဝ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ