ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 5 ၵေႃႉ 5 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

0
371

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တၢႆ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈလူႉတၢႆ ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉ တေႃႇတူဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်းဢွၵ်ႇပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/3/2021 ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 76 ပီ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ  ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉဢဝ်ၵွင်ႈတႄႉသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၽုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ ပဵၼ်ယိင်း 2 ၵေႃႉလႄႈ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ  ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ -“ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ  ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈၵွၵ်း ႁူဝ်၊ ၼႃႈဢူၵ်း၊ ၵွင်းလင် ပွင်ႇထိုင်ပွတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 – 3 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉသမ်ႉ တိူဝ်ႉၸွမ်းၶႃ၊ ၶႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းဝႃႉ၊ ၶၢင်။  ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး၊ တဢၢင်းလႄႈ မၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းတၢႆ  တေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၊ လွင်ႈတၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းသိုၵ်းၼႆသေ ၸင်ႇတေပၼ်တူဝ်တၢႆ ဢွၵ်ႇမႃးၾင် မႃးၽဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

“ဢၼ်ႁၢင်ႈၸႃႉ တၢင်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈၶဝ်ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ၶဝ်ၵႂႃႇပႂ်ႉတီႈႁူင်းယဵၼ် ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းတၢႆ တေၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်မႃးၾင် မႃးၽဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇၸွမ်းယေးၸွမ်းသိုၵ်းသင် ပေႃးဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁပ်ႉႁွင်းပၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်တူဝ်တၢႆမႃး ဢၼ်ၼႆႉ တၢင်းႁဵတ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ မိူၵ်ႈဝႃႈမိူၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ ၼုမ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 15 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၊ ဢၼ်ၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းမီး 9 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 9 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 3 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇယိုတ်းတၢႆ မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇယိုတ်းတၢႆ 400 ပၢႆ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 3,000 ပၢႆလႄႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း  10 ပၢႆ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵူႈၸၢဝ်ႈၶိူဝ်း GSCN ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 16 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်း AA, ABSDF, ALP, CNF, DKBA- S, KIA, KNU, KNPP, NSCN-K, MNDAA, NMSP, PNLO, RCSS/SSA, SSPP/SSA, TNLA လႄႈ UWSA ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ