သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းဢွၼ်ႇၸၢႆးမူႇၸေႊတၢႆသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၽဝ်ပႅတ်ႈ

0
363

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၼႄၵၢင်ၸႂ် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 15 ပီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢၵ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်း ၵႂႃႇၽဝ်ပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႃးၵဵပ်း။

ဝၼ်းတီႈ 27 ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈမူႇၸေႊႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွၼ်း မီးတင်းၼမ် ။ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ဢေၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇယႄးယိၼ်ႉၼၢႆႇ ဢႃယု 15 ပီ ၊ မၼ်းၸၢႆးတိုၵ်ႉတေၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ပီၼႆႉ။ ၺႃးယိုဝ်းတီႈႁူဝ်သေတၢႆထင်တီႈ ယဝ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တူဝ်တၢႆၵႂႃႇသေ ၵႂႃႇၽဝ်ပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ငိၼ်းဝႃႈ ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၵႂႃႇယွၼ်းၵဵပ်းလုပ်ႇမၼ်းမႃးၶိုၼ်းၼႆယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

မွင်ႇယႄးယိၼ်ႉၼၢႆႇ (မူဝ်ႊႁႃႊမတ်ႊ ဢႃႇသျ်ရပ်ႉၾ်) ဢႃယု 15 ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းဢိတ်ႉသလၢမ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မုၼ်ႇ၊ ယူႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 2 ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ပေႃးပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉတေၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉ 10 ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇမီး 2 ၵေႃႉ။ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီး 3 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈမႆႈၸႂ်ဢေႃႈ။ လႆႈဝႃႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႈၵွၵ်းႁူဝ်သေၶမ်ဝႆႉၼႂ်းႁူဝ်မၼ်း။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈႁူဝ်မႃႇမၼ်းလႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၺႃးတီႈၶႅၼ်လႄႈတီႈပဵမ်ႉမၼ်း။ ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၸွမ်းၶႃ ၸွမ်းၶႅၼ်ၵေႃႈမီး။ ဢၼ်မၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈရႃႇပႃႇၸွမ်းလင်ၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 28/3/2021 ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းထႅင်ႈ၊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းယႃႉၾုင်ၵူၼ်း ထိုင်တီႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ မူႇၸေႊ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ သီလႅင်(ၸၼ်ႉလီမႆႈၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း)။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ