ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူႉယႂ်ႇတၢႆၼမ်

0
645

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉမိတ်ႈ ၸႂ်ႉလႅဝ်း ၽၼ်းတႅင်းၶိုၼ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉယႂ်ႇ တၢႆၼမ်။

Photo CJ- သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈၼႆႉ 25/3/2021

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉ  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လၢႆလၢႆတီႈမိူၼ်ၼင်ႇ ပွၵ်ႉ ၵၢၼ်ႇတႃႇ ၊ မဵဝ်ႉမ၊ ႁေႃၵုင်း၊ မင်ႇၵလႃႇဢူး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႇ မၢၵ်ႇႁူဝ်တွင်း ပိုတ်းယိုဝ်းတႄႉ၊ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်တႄႉ၊ ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈ မီးလႆႈ ဝၵ်ႉလႆႈသင်ၵေႃႈ ဢဝ်မင်ၶိုၼ်း၊ ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵေႃႉ၊ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵေႃႈ တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်းသွင်ၵေႃႉ။

Photo CJ- ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်တီႈတူၼ်ႈတီး 25/3/2021

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈသၼၢႆႊပိူဝ်ႊယိုဝ်းသႂ်ႇ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ။ ၾၢႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်သေ မင်ၶိုၼ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ တၢႆသွင်ၵေႃႉ။ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ယူႇ ပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ လၢတ်ႈဝႃႈ – ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၵႂႃႇမႃး ယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ ဢဝ်ၵၢင်ႇၵွၼ်ပိုတ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽၵ်းတူႁူးလႅင်းပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ၺႃးပိုတ်းတႅၵ်ႇၸတ်ႉ ၵွႆၵႂႃႇၽွင်ႈ၊ ရူတ်ႉၵႃးလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်တမ်းဝႆႉၵၢင်တၢင်းၵေႃႈပလိၵ်ႈပေႃႉလႅဝ်မူတ်း။

တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ပလိၵ်ႈ ယႃႉၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ သွၵ်ႈတဝ် ယႃႉလႅဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၵႂႃႇပႃး ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ – ပဵၼ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ် သေတႃႉ ၾၢႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းသမ်ႉ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း။ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ လိူဝ်သေ ၽုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး၊ ၵူၼ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၵႃႉၶၢႆ ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ