ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပထၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လႆႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်

0
1275

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပထၢၼ်း သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၽူႈၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တိုၵ်းတေႃး ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်လွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်း သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် တီႈသီႇပေႃႉ

ပၢင်လွတ်ႈႁေႃႈပထၢၼ်း  ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လႆႈလွတ်ႈၽေး ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈၵတ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။ တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-16/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းထိုင် 7 မူင်းၶိုင်ႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸဵဝ်းၵတ်းယဵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈၽူႈၸိူဝ်းဢွၵ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်း သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် လွတ်ႈႁေႃႈပထၢၼ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တေၸဵဝ်းၵတ်းယဵၼ် ၽူႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသူႈ တုၵ်းယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းပဵၼ် ၸဵဝ်းလႆႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းသေ ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် မိူၼ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၼႆႉသေ လွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းယိူင်း ဢၢၼ်းၶဝ် ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်း ပေႃးတေ ၸဵဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်လွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်း သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် တီႈသီႇပေႃႉ

ပၢင်လွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်း သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး လွတ်ႈႁေႃးမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ၽူႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလွတ်ႈႁေႃႈပထၢၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလွတ်ႈႁေႃး 70 ပၢႆ  ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသႂ်ႇၼႂ်းၽုင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ