သင်ၶတႆး လႄႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈမိူင်းတႆး ၵတ်းယဵၼ်

0
1544

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ ယွၼ်းသူးပၼ် သိုၵ်းႁၢၼ် တင်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။

လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ယူႇတီႈသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ႁူဝ် သေ ၸတ်းပၢင်ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ ယွၼ်းသူး ပၼ်သိုၵ်းႁၢၼ်ၸိူဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ သၢႆၸႂ်ပုၼ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပၢင်ဝၢၼ်းပရိတ်ႈၼႆႉ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် သင် ၶတႆး ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်းဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး ပေႃးတေလႆႈၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ပိၼ်ႇဝၢႆႇယိူင်း ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေ တေဝၢၼ်းပရိတ်ႈသူင်ႇ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈတႆႈတဵၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင်ပၼ် ႁႂ်ႈၶႂၢၼ်ငဝ်းသိုၵ်းႁၢၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈသုၵတိ ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးထိုင် မႃး ဝၼ်းတီႈ 19/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈမိူင်းတႆးၵတ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈတေမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူးႁႂ်ႈမိူင်းတႆး ၵတ်းယဵၼ်၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝၢင်းမွၵ်ႇ မူၺ် ၶၢဝ် (မွၵ်ႇၵုလၢပ်ႇ)၊ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင်ဝိၺဵၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်း လႄႈ ပၼ်ႁႅင်းလွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ