ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း လူၺ်ႈၸႂ်ႉလၢႆး ရူတ်ႉၵႃးပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း

0
257

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 17 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး   ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵိုတ်းရူတ်ႉၵႃးပိၵ်ႉဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၵၢတ်ႇပၢင်ၵႃႉ တီႈမူႇၸေႊ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူး တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵႃးပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – 105 လၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈရူတ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃး ၼပ်ႉပၢၵ်ႇလမ်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ  လူၺ်ႈလၢႆးၵိုတ်းၵႃး ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်တႂ်ႈ – ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူမ် ၼႂ်းၵႄးမူႇၸေႊ – 105 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸဵမ်ၸဝ်ႉၶႃႈ ႁဵတ်းၵႃးၵွႆသေ ၵိုတ်းပိၵ်ႉ ဢိုတ်းပႅတ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – 105 လၵ်း။ ႁၢမ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ မႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢမ်ႈပႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈၵၢၼ်တီႈ 105 လၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးၵႃးပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉသေ ၸဵမ်ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်လႅၼ်ႈတၢင်းသၢႆ မူႇၸေႊ – 105 လၵ်း လႆႈၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉတင်းၼမ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈလူင်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ  ။

 ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ  ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ပႆၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇထွႆ တူင်ႉၼိုင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃး တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တူင်ႉၼိုင် CDM ဝႃႈဢမ်ႇလူင်းၵၢၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃးၼႆႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်  ၶိုၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။  မိူၼ်ၶဝ်မႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁဵတ်းၵႅင်ႈလႅၼ်တႃ ပိူၼ်ႈၵူၺ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ”- ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တႃႈၵုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈၸွမ်း Campaign ရူတ်ႉၵႃးၵွႆၵၢင်တၢင်း ၼႆသေ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၵၢင်တႃႈၵၢင်တၢင်းႁိမ်းယေးငိုၼ်းလႄႈ လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢင်တီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ