ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် ယုၵ်ႉပၢႆႉသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇမိူင်းၶႄႇ ႁၢမ်ႈၶဝ်ႈၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

0
282

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ တင်းၼမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယုၵ်ႉပၢႆႉ သၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇမိူင်းၶႄႇ ႁၢမ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တုၵ်းယွၼ်းၾၢႆႇၶႄႇ ယႃႇၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ  ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ပႆတၢင်း ဢွၵ်ႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ  ၵႂႃႇၵိုတ်းတီႈ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း    တင်း ၽၵ်းတူလူင် လႅၼ်လႅၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ  ယုၵ်ႉပၢႆႉဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ  ႁၢမ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈၸွႆႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ် ၶတ်းတေႃႇမိူင်းၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း တင်း ၽၵ်းတူလူင် သွင်တီႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယႃႇႁႂ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸဝ်ႈဢႃႇ ၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈ။ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ မီးသိုၵ်းၶႄႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းသေ ယိပ်းပၢႆႉ ယုၵ်ႉၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉတင်းလိၵ်ႈၶႄႇ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁၢမ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်းၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇ ၼႃႇမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇသုတ်း ဢမ်ႇထွႆ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တိူဝ်းၼမ်မႃးလိူဝ်ၵူႈဝၼ်း  ။

မိူဝ်ႈဝႃး တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ သိုၵ်းဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းပလိၵ်ႈ လႄႈႁႅင်းရူတ်ႉၵႃး မႃးၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း ၶဝ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်။ တီႈၵွင်းမူးၶမ်းသူးလေႇၵၢင်ဝဵင်း၊ ၼႃႈယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၽွမ်ႉၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး ဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶႄႇ လွၼ်ႉလွၼ်ႉ  ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ