ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် 3 ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ မီး 6 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း

0
265

  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် – ၵႃလိ 3 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီး 6 ဝၼ်းယဝ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇပွႆႇပၼ်တူဝ်  ၶိုၼ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵုၼ်ႁဵင် ၸိူဝ်းၺႃးတီႉ

 ဝၼ်းတီႈ 16/2/2021 ၼႆႉ ၸၢႆးႁႅင်းလူင်တႆး   ၸၢႆးႁၢၼ်မိူင်း (ၸၢႆးၶျိတ်ႉငူၺ်ႇ) ၸၢႆးမူဝ်းၸေႃႇ ဝဵင်းၵႃလီႉ တင်း ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ   မီး 6 ဝၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉယင်း ပႆႇပွႆႇတူဝ် ပၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်။

ၼၢင်းမွၼ်းၼေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸၢႆးႁၢၼ်မိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်မႆႈၶဝ် ပေႃးဢမ်ႇသုတ်း ဢမ်ႇသဵင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။  ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ် ပွႆႇတူဝ်မႃးပၼ်ၶိုၼ်းၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶႃႈႁဝ်း ပေႃးၵႂင်ၵႂႃႇမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ လႆႈငိၼ်း တီႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ပိူၼ်ႈဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်းယဝ်ႉၼႆၶႃႈ။ မႆႈၸႂ် ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပိူၼ်ႈဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေႃႉတႄႉလႆႈၵႂႃႇ ၶူဝ်းၸပ်းတူဝ်မၼ်းၵူၺ်း ယႃႈယႃတႃႇလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇ လီမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ  ၵႂႃႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼႆႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၶိုင်ႈ  ။ ၽွင်းပီႈၼွင်ႉၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈၼႅတ်ႈဢဝ်တူဝ်သူင်ႇၸူးၶွၵ်ႈလူင်တွင်ႇလေးလူင်း သေ မၢပ်ႇမႂ်လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ၽိတ်းမၢႆမီႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ။ ၼႄးဝႃႈဢွၼ်ၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵုၼ်ႁဵင်ၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶႃႈလူင် ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ။လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးႁူၺ်းသူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်သင်ၶႃႈလူး။ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းႁဝ်းဢၼ်ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉဝႆးဝႆးၶႃႈဢေႃႈ- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶျိတ်ႉငူၺ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉသမ်ႉမီးပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼႄၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉမၢၵ်ႈမုၼ်း။ မီးပၢင်ၶႅင်ႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼၢင်းမွၼ်းၼေႃႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ပီႈႁၢၼ်မိူင်းသမ်ႉ တေမီးပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆလႄႈ မၼ်းၼႅတ်ႈၶတ်းၸႂ်လဵၼ်ႈ ႁႅင်းႁႂ်ႈၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉယႂ်ႇၼႆဢေႃႈၼၼ်ႉ ။ မႃးၺႃး ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆသေ ဢမ်ႇလႆႈၾိုၵ်း ဢမ်ႇလႆႈလဵၼ်ႈပဵၼ်လၢႆဝၼ်းၼႆႉ    မႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ”  ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် – ၵႃလိၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း  မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 9-11/2/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11 ပလိၵ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူၼ်းၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်လၢႆလၢႆၵေႃႉ။ မၢင်ဝဵင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈလွတ်ႈဝႆႉသေတႃႉ မၢင်ဝဵင်းၵေႃႈ တီႉလႆႈၵႂႃႇ ၽွင်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ၶူဝ်လမ်၊ မိူင်းပၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလႆႈ 16 ဝၼ်းၼႆႉ ၾၢႆႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်ႈဝဵင်း ၵမ်းၵမ်းၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ်လွင်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ တဵၵ်းၸႂ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ၶႅပ်းမႄးလိူဝ်တႄႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။  ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးလင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇတူဝ်ၶဝ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵူႈၵေႃႉသေတႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉတႄႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းသေၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ