Saturday, July 20, 2024

သင်ၶတႆး လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၼူၵ်ႉၵိၼ်ၼရီႇၶမ်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး

Must read

ၸုမ်းသင်ၶတႆး သၢႆယႆးသႃမၵ်ႉၶီး လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၼူၵ်ႉၵိၼ်ၼရီႇၶမ်း တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ/ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

Photo- လၢဝ်ဝၼ်း/ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းၼူၵ်ႉၵိၼ်ႇၼရီႇၶမ်း တီႈမိူင်းထႆး

ဝၼ်းတီႈ 29/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်း/ တူႉၼွင်ႉ ဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး တၢင်တူဝ်သင်ၶတႆး သၢႆယႆးသႃမၵ်ႉၶီးသေ လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၼူၵ်ႉၵိင်ႇၼရီႇၶမ်း တီႈသုၼ်ဝိၵျႆႊၵျူႊလႃႊၽွၼ်ႊ သဵၼ်ႈတၢင်းဝိၽႃးဝၻီး ဢိူင်ႇလၵ်းသီႇ ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး မႁႃသႅင်ၾ ၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ်တႃႇၶဝ်ႈႁပ်ႉသူးၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်း လႆႈတၢင်တူဝ်မူႇၸုမ်းသင် ၶတႆး သၢႆယႆးသႃမၵ်ႉၵီးသေ ၶဝ်ႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၼူၵ်ႉၵိၼ်ႇၼရီၼႆႉ။ သူးရၢင်းဝလ်းၼူၵ်ႉၵိၼ်ႇၼရီႇၼႆႉ မီးတီႈပွင်ႇ ဝႃႈ တၢင်တူဝ်တၢင်းႁၢင်ႈလီလႄႈ လွင်ႈၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇမူတ်းသႂ် ဢိင်မႃးၼႂ်းဢပုမ်ႇထႆးလႄႈ ပဵၼ်ႁၢင်ႈၸိူင်းၼႂ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း တူၼ်ႈထီႉ 9 ဢၼ်ယၢမ်ႈတႅမ်ႈသေ တၢမ်တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ ယၢမ်ႈႁွင်ႉဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သူးရၢင်းဝလ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉဢၼုၺၢတ်ႈ ဢဝ်ၸုမ်ႈ(ၺသသ) ၸဝ်ႈသင်ႇၶရႃႇၸႃႇ ၸိုင်ႈထႆး ပႃးထူၼ်ႈ 19 မႃးၼေႉၵိုၵ်း ပႃးတီႈၸုမ်း ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်းလီ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ မူႇၸုမ်းပႂ်ႉပႃးၾိင်ႈ ငႄႈ ၾိင်ႈထုင်းၸိုင်ႈထႆး။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတေႇယုၵ်ႉယွင်ႈၼွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႂ်းပီ သႃသၼႃ 2555 မိူဝ်ႈပီၶရိတ်ႉ 2012 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းတီႈ 18 မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

Photo- လၢဝ်ဝၼ်း/ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းၼူၵ်ႉၵိၼ်ႇၼရီႇၶမ်း တီႈမိူင်းထႆး

တီႈပၢင်ႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈၵဝ်ႇ လုင်းၸၢႆးဢမ်းၽူၼ်း သေၼႃႈၼရူင်း ၵေႃႉမွပ်ႈပၼ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းပွၵ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ပၢႆးၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသမ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 45 တူၼ်၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်း 165 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 200 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းၼႆႉ လူဝ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလီ မီးပၢႆးဝူၼ်ႉၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တူၺ်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈၵႆ၊ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၽွၼ်းလီ ပုၼ်ႈ တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမႃးတင်း ၼမ် တၢင်းလၢႆ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးပိုၼ်းႁၢင်ႈလီ  ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းမေႃယိူင်ႈၸွမ်း မီးလွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးမႁႃသႅင်ၾ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး ၵုင်းထဵပ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၵုင်းထဵပ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်း ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႉလဵဝ်သေ လႆႈၸုမ်ႈၶူးမႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ဢိင် ၼိူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၸဝ်ႈၶူး ၸဝ်ႈပီႈ/ ၼွင်ႉ ဢိၵ်ႇပႃးတက့်ၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူႈၵေႃႉတင်းသဵင်ႈ ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းတၢင်တူဝ် မူႇၸုမ်းသေ ၸင်ႇလႆႈမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီၼႆႉ ပိူၼ်ႈတေယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢမ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း သၢင်ႈ ယႃႇမုင်ႈမွင်းလွင်ႈၶႂ်ႈမီးၼႃႈ မီးတႃသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ လီလိူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ႁိူင်း လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်လႆႈတေႇတင်ႈၶူင်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ဢၼ်တုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၽွင်းမီးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ လႆႈတႄႇတင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၵဵပ်းႁွမ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၢတ်ႇ တႃႇၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးပၺ်ၺႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၊ ၸိူဝ်းမီးပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၸွႆႈႁႃငိုၼ်းတွင်းတႃႇႁဵတ်း ႁိူၼ်းတီႈယူႇထင်သဝ်းပၼ်ၵူၼ်းၽၢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်းၼႆႉ ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇပွၵ်ႉ 4 ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယူႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ႁၢပ်ႇဝႆႉၼႃႈၵၢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ ပဵၼ်ၵႅမ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇ တင်ႈငိုၼ်းၵဵပ်းႁွမ် ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၢတ်ႇ၊ ပဵၼ်ၵႅမ်သင်ၶတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၽွင်းမီးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း