ပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ်ၶုၼ်ၽွင်းငမ်း ၽူႈယႂ်ႇတႆးတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈတႆးမေႃယူႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ပႂ်ႉပႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း

0
245

တီႈပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းတႆး မေႃယူႇသဝ်း ၵိၼ်သၢင်ႈ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ပႂ်ႉပႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵႂႃႇ။

ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းတႆး
ပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 22-23/11/2020 ၼႆႉ မီးပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ မူႇၸုမ်းသင်ႇၶႃႇတႆး သၢႆယႆးသႃမၵ်ႉၶီး ၸိုင်ႈထႆးလႄႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်း။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22/11/2020 ဝၼ်းႁႅၵ်ႈၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း တၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈပိုၼ်း၊ ပၢႆးဝူၼ်ႉတၢင်းႁူႉ တွၼ်ႈသွၼ် တႃႇၶိူဝ်းတႆး၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈတေႃႇဢႃႇယုဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်း၊ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃး ပိူင်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 23/11/2020 ပွတ်းၼႂ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း။

ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းတႆး
သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်း

ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ၽယၵ်းဝူင်း (ၵေႃႉယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၢင်း Zoom ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ) လၢတ်ႈလွင်ႈ ပိုၼ်းတႆး ပၢၼ်တႆးႁိူင်း ပၢၼ်တႆးဝွတ်ႈ ပၢၼ်တႆးဝၢႆးသေ လၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ- “တႃႇတႆးယူႇလွတ်ႈၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ ပေႃးဢဝ်လၢႆးၸိူင်းသိုၵ်းသုၼ်းၸိုဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတိုၵ်း သေဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လၢႆးဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း။ ပေႃးပိူၼ်ႈလီ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢဝ်လၢႆး မုတိတႃႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ၊ ပေႃးပိူၼ်ႈႁၢႆႉ ႁဝ်းဢဝ်ၵရုၼႃႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ။ ၽၵ်းတူၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလီ ဢၼ်ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇလၵ်းၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃး။ ပိုတ်ႇဝႆႉၵႅပ်ႈၵႅပ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလီ။ ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမေႃယူႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆး၊ ၵႂၢမ်းတႆးၵေႃႈ ႁႂ်ႈမေႃၵႃႈၸွမ်းၵွင်၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႃႈၸွမ်းသဵင်တူပ်းမိုဝ်း မၼ်းတေဢမ်ႇလီတူၺ်း၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈႁိူဝ်ႉလၢႆလၢႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၾိင်ႈၶိူဝ်းႁဝ်းမီး မေႃဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ် မေႃႁၵ်ႉၵၼ် မေႃၸွႆႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိူဝ်းႁဝ်းတေယူႇလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတေလီဢမ်ႇလီ တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁႃႉတေတူၵ်းတႅမ်ႇ၊ ၵူၼ်းတေလီဢမ်ႇလီ မၼ်းမီးတီႈႁဝ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးတီႈပိူၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵႂၢမ်းထမ်းဝႃႈ ႁဵတ်းလီလႆႈလီ ႁဵတ်းႁၢႆႉလႆႈႁၢႆႉ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်
ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်း

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ-“ပိုၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈဝႃႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတႃႇဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း၊ ၶေႃးၶူမ်ၸွမ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၵႂႃႇၵူၺ်း။ မၼ်းပဵၼ်တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်း မီးလွင်ႈလီ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်ၼႆသေ ယိူင်ႈၸွမ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလီလိူဝ်ပၢၼ်ၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းပိုၼ်းမီးလွင်ႈၸႃႉ ၼႆၵေႃႈ လူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းသေငိူင်ႉဝႄႈ။ ႁိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဢဝ်လူမ်းမိူဝ်ႈဝႃးၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ၊ ဢဝ်လူမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သေၵႂႃႇၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းဝႂ်လူမ်း၊ ၸႂ်ႉလူမ်း။ ၼမ်ႉဢၼ်ပူၼ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပၼ်ႇပၼ် ၶူၵ်ႉၼမ်ႉႁႂ်ႈပေႃးတမ်ၶဝ်ႈလႆႈ၊ ၼမ်ႉဢၼ်တေၶဝ်ႈမႃးမႂ်ႇၼႆႉၵူၺ်း တေမႃးပၼ်ႇပၼ်ၶူၵ်ႉၼမ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးတမ်ၶဝ်ႈလႆႈ။ ယႃႇပေသွၼ်ငိူၵ်ႈႁႂ်ႈမေႃလုၺ်းၼမ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁဝ်းတေလီဢမ်ႇလီ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးတီႈႁဝ်းၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈၽႂ်၊ မၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈမၢၼ်ႈ၊ မၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈၶႄႇ၊ မၼ်းမီးတီႈႁဝ်းၵူၺ်း။ ပေႃးႁဝ်းလၢတ်ႈႁဵတ်းလူၺ်ႈ ၸႂ်ဢမ်ႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၼႆၸိုင် မိူၼ်မၢၵ်ႇလေႃႉ ဢၼ်ၵိင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းသူၼ်ႈဝူဝ်းလၢၵ်ႈလေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၽေးၶဵၼ်တေမႃးၸွမ်း။ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းလၢတ်ႈႁဵတ်း လူၺ်ႈ ၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၼႆၸိုင် လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇၼႆႉ တေမႃးၸွမ်းႁဝ်းမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ငဝ်းတူဝ်ဢၼ်ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢမ်ႇယၢၼ်ႁဝ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၽေးၶဵၼ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇမႃးၸွမ်း” ဝႃႈၼႆ

ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းတႆး
ႁၢင်ႈၶုၼ်ၽွင်းငမ်းတႆး ၸိူဝ်းယိူင်းၸူးႁႅၼ်းတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈပၼ်

“မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းတေလီဢမ်ႇလီၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈပိူၼ်ႈ၊ မၼ်းမီးတီႈႁဝ်းၵူၺ်း။ လွင်ႈမီးၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လူဝ်ႇမေႃတူၺ်းပုၼ်ႈပိူၼ်ႈပုၼ်ႈႁဝ်း။ ပေႃးႁဝ်းမေႃတူၺ်းပုၼ်ႈႁဝ်း ၵူၺ်းၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်၊ မေႃတူၺ်းပုၼ်ႈပိူၼ်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ ပႆႇၸႂ်ႈၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈ ၶၢဝ်သႂ်၊ ပေႃးမေႃတူၺ်းပုၼ်ႈပိူၼ်ႈပုၼ်ႈႁဝ်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပဵၼ်ၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်။ ပေႃးမီးၸႂ်ၸိူင်ႉၼႆသေ ဝၢင်းၽႅၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၵၢၼ်ႁဝ်းမၼ်းတေဢွင်ႇမၢၼ်ယူႇၶႃႈ”– ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် လၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုဝ်ၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်မင်ႇၵလႃႇလူင် ႁူင်ႁၢင်းပိူင်ၼိုင်ႈ။ ၵၢၼ်ပႂ်ႉပႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵေႃႈလီ၊ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မင်ႇၵလႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပဵၼ်လၢပ်ႈလူင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းတႆး
ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်း ဝၼ်းတီႈ 22/11/2020

ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း (ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၵၼ်းၸဵတ်း) ၽူႈႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၼႂ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မႃး လၢႆသိုပ်ႇပၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈႁဝ်းယွၼ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းပၢင် ႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ် ၸဝ်ႈယႂ်ႇၶုၼ်လူင် ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းလႄႈၸဝ်ႈၾႃႉ ဢိၵ်ႇၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တင်းသဵင်ႈ။ ဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လူႇတၢၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း ယွၼ်းၵႂၢမ်းတူင်ႉတၵ်ႉၾၢၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်၊ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်၊ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇဝႃႈယူႇမိူင်းလႂ် လူဝ်ႇလႆႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸူးၵၼ်၊ လူဝ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁႃၵၼ်၊ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈပႂ်ႉပႃး(ထိင်းသိမ်း)ၶိူဝ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈၵိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းတႆး
ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်း ဝၼ်းတီႈ 22/11/2020 တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ

ပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း၊ ပီဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ ယိူင်းၸူးထိုင် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ တႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးသေ ၸၢမ်ႇပူၼွၼ်းၽႄး သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ် လပ်းတႃလိုမ်းမိူင်းၵႂႃႇ။ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈၼႄပၼ်လွင်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ဝႃႈ ႁဝ်းၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူႉထိုင်ၵုင်ႇမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းၶိူဝ်းတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ႁဝ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ယင်းဢမ်ႇလူင်ဢမ်ႇလိုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းတႆး
ႁၢင်ႈၶုၼ်ၽွင်းငမ်းတႆး ၸိူဝ်းၼႄၼႂ်းပၢင်ပွႆး

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ မီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ၊ ပၢင်လွတ်ႈႁေႃးထမ်ႇမၸၵ်ႉၵျႃႇ၊  ႁေႃးလိၵ်ႈလူင်၊ ပၢင်ႇထွမ်ႇထမ်းတြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းတႆး
ႁၢင်ႈၶုၼ်ၽွင်းငမ်းတႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႄၼႂ်းပၢင်ပွႆး ႁႅၼ်းတၢၼ်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ