ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ SNLD လၢတ်ႈ

0
144

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိ ၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈၸုမ်းၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈဝႆးဝႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။

  ဝၼ်းတီႈ 12/11/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵွၼ်ႇပီ 2020 ၼႆႉသဵင်ႈ  ၵွၼ်ႇၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 31/12/2020   ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်  ၶိုင်ပွင်ၸတ်းပၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/11/2020  ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၊ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ထုၵ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ (ဢမ်ႇၸတ်း)ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈဝႆးဝႆၼၼ်ႉ  ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေ တေၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးထုၼ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 7 ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းတႄႉ ယူႇ တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃႈ ၵၢၼ်ၶဝ်တိုၵ်ႉမၢင်ႉဝႆႉယူႇလႄႈ တႃႇတေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈတႄႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ သေ ဢမ်ႇပေႃးထၢင်ႇ/ ဢမ်ႇလႅပ်ႈပဵၼ်လႆႈၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်း မိူင်းယႆ
ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းယႆ 8/11/2020

ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ၶဝ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႆႉ တေလႆႈယၢၼ်ၵၼ် တၢင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ 2 ပီၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။

“ပေႃးဢဝ်ၸွမ်းပိူင်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈဝႃႈတႄႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၼႆႉ တေလႆႈယၢၼ်ၵၼ် 2 ပီယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းၶႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းသူႈႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ထိုင်မႃးပီ 2017 ၸင်ႇ တေမႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ” – ၸၢႆးထုၼ်းဢေး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ မိူင်းၼွင်လႄႈ မိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ထိုင်မႃး ပီ 2017 ၸင်ႇတေလႆႈမႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE