ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယွၼ်ႉသိုၵ်းတႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 500 ပၢႆ လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ဝၢၼ်ႈသူၼ်ဝႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတႆး RCSS ၽႃႇၺႃး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။

Photo by – SNLD/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉပၢင်ႇလေႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းတီႈ 28-29/6/2020 သွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပၢင်ႇလေႃႉ မွၵ်ႈ 200 ပၢႆ၊ တီႈၼွင်ပိင်ႁူဝ်ၵိုတ်ႈ 330 ပၢႆလႄႈ တီႈဝတ်ႉၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈ မွၵ်ႈ 40 ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈ ၼွင်ပိင်ႁူဝ်ၵိုတ်ႈ 330 ပၢႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး တင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း တေမီး 500 ပၢႆယဝ်ႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်လဵင်ႉလူၵၼ်ၼႆႉ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢိတ်းၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼတေမႃးလဵင်ႉလူၵေႃႈပႆႇမီးၵမ်းလဵဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းမူးပၢင်သၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လုင်းၸၢႆးၵူး ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် “ၼမ်ႉၶူင်း” ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတႆး RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇလေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈမႃး မီး 230 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈမႃးတႄႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းမူးပၢင်သၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး လႆႈၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တီႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈတီႈဝတ်ႉပၢင်ႇလေႃႉတႄႉ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ၵၼ်မႃး ၵွၼ်ႇၼႃႈ RCSS တေၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ တီႈႁၢႆးၵုၺ် ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းႁိုင် တေမီးမွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉၼႆႉ။ သွင်ၾၢႆႇၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ လႆႈယိုဝ်းၶႄတူဝ်ယဝ်ႉ ၵႂႃႇၽႂ်ၵႂႃႇမၼ်းၶိုၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း၊ ၵမ်းၵမ်းၵႆႉပဵၼ်ယူႇ ၸိူင်ႉၼႆႉတႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတႆး RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ဝၼ်းၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 27 ဝၼ်းၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 28 ၼႆႉဝၼ်းၼိုင်ႈ၊ သွင်ၾၢႆႇၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ်မႃး။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ် တပ်ႉၶလယ 147 တင်း ၶလယ 22 ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 40 ၼႆႉ တဝ်ထိူၼ်ႇမႃး ၽႃႇၺႃးၵူၼ်းႁဝ်းတီႈယေႇသၼ်ႇ ပဵင်းၼိမ်သေ လႆႈယိုဝ်းၵၼ် ”ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်သေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး။ သိုၵ်းတႆးထွႆထွၼ်ႁၢင်ႇပၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇ၊ သင်ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီးၼၼ်ႉယဝ်ႉတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ တေၸၢင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ