ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉႁဵင်ပၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 1,000 ပၢႆ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇထိူၼ်ႇၶဵဝ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ။

Photo by – Hhin Lont/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 28/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၸွမ်းၶႅပ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ၾင်ႇၼွင်လႄႈ ႁၢဝ်းသၼ်လွႆ လႄႈ ႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ထိူၼ်ႇၶဵဝ်ၸမ်ႉၼမ်လိူင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၸွမ်းပၢင်ႇၸွမ်းပဵင်း၊ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၸွမ်းၾင်ႇၼွင်၊ ၸွမ်းႁူဝ်ၼမ်ႉ၊ ၸွမ်းႁၢဝ်းသၼ်လွႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ထိူၼ်ႇၶိူဝ်းတူၼ်ႈမႆႉပေႃးတေၶဵဝ်ၸမ်ႉ ၼမ်ႉလိူင်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉမႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၵူႈပီပီၶႃႈယဝ်ႉ။ တူၼ်ႈမႆႉ ဢၼ်လႆႈၽုၵ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢင်တီႈပေႃးယႂ်ႇပေႃးသုင်ယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Hhin Lont/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ

တူၼ်ႈမႆႉ ဢၼ်လႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်၊ မႆႉမွၵ်ႇသႅင်လႅင်၊ မႆႉမွၵ်ႇသႅင်သွမ်ႇ၊ မႆႉထူဝ်ႇလိင်းႁႆႈလႄႈ မႆႉမၢၵ်ႇၶႆၼိူၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း ၽုၵ်ႈသွမ်ႈၵႂႃႇ 1,120 တူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “တူၼ်ႈမႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၽုၵ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပေႃးၽုၵ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ လွမ်ႉႁူဝ်ႉၸွမ်းၵမ်းလဵဝ် ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ဝူဝ်းၵႂၢႆးၶဝ်တဝ်၊ ၶဝ်ၵျိူၵ်ႈၼႃႇ တူၼ်ႈမႆႉၼႆႉ။ ပေႃးပဵၼ်တူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်ၼႆႉ ဝူဝ်းၵႂၢႆးၶႅၼ်းၵျိူၵ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈ ၽုၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉသေ လွမ်ႉပၼ်ၵမ်းလဵဝ်ၼႆ တေလီၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/6/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉႁူးတႃသႂ် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တႃႇ 5,000 တူၼ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE