ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁဵတ်းတီႈၽဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆၼႂ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

456

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -