ၾၢင်ႁၢင်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးပီၼႆႉလႄႈ ပေႃႇလသီႇ RCSS/SSA မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်

0
2184

ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ၼၼ်ႉ မီတူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ႈၵၢင်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၽူႈဢၢၼ်ႇ ၶၢဝ်ႇ လႄႈၽူႈထွမ်ႇငိၼ်းသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈထၢမ် သူင်ႇၶေႃႈထၢမ်မႃးၼၼ်ႉသေ  ယိင်းသၢႆမွၵ်ႇႁွမ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ထၢမ် – ပီၼႆႉပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး။  ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၶဝ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၶႃႈ။

တွပ်ႇ – လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်း တပ်ႉမတေႃႇ လႆႈသူင်ႇၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်  မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတီႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်လႃႇၼႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6-7-8 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၼၼ်ႉ    ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸုမ်း PPST တင်း 10 ၸုမ်း ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ဢဝ်ၽူႈတၢင်တူဝ်တင်း 10 ၸုမ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ။  မၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇ ႁူပ်ႉၵၼ်တင်း ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်း လူင် ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်း(တပ်ႉမတေႃႇ)။  လႆႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ် ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းၵၼ် ထၢင်ႇၽိတ်းၵၼ် ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး ထိုင်တီႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ပေႃးလႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇယင်ႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း  ။  ထိုင်တီႈၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ် လွင်ႈဝႃႈတၢင်းသွင်ၾၢႆႇၵေႃႈ မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈငမ်း ယဵၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈတင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႊၻရႄႊမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူၼ်ၵၼ် ။

ၽိူဝ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လူင်ႉလႅင်းပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ   ၾၢႆႇ RCSS ၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁႃႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းပီမႂ်ႇႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဝၼ်းၾိင်ႈ ငႄႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးႁႃႉ  ၸိူဝ်းၼႆႉ မွၵ်ႇထိုင်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း   ပႃးၸဵမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ဢၼ်ပႆႇလူင်း လၢႆးမိုဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်၊ တပ်ႉမတေႃႉလႄႈသင် ၸိူဝ်းၼႆႉ   ႁႂ်ႈလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်း RCSS မွၵ်ႇထိုင်လႄႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈမႃး၊ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႃးၸဵမ် တင်း တပ်ႉမတေႃႇလႆႈဢဝ်ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ဢွၼ်ႁူဝ်သေမႃး။ ၼႄဝႃႈမိူဝ်းၼႃႈမႃး တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇ သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႁႂ်ႈပေႃးၵေႃႇတင်ႈလႆႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၾႅတ်ႊၻ ရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶ ရေႊသီႊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။ လွင်ႈၼႆႉၵူၺ်း။ တၢင်ႇမဵဝ်းတႄႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇ မီးလွင်ႈသင်။

ထၢမ် – ပီၼႆႉ  ဢၼ်မွၵ်ႇထိုင် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးၼႆႉ   ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ –  လႆႈမွၵ်ႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ လၢႆပီယဝ်ႉ။  ၶဝ်ၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး မီး 3 ပီပႃးပီၼႆႉယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇတႄႉ  ၶဝ်တိုၵ်ႉသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းမႃးပီၼႆႉၵူၺ်း။

 

ထၢႆႇႁၢင်ႈမၢႆတွင်းတီႈပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸတ်းတီႈ လွႆတႆးလႅင်း 7/2/2020

ထၢမ် – မိူဝ်ႈပီ  ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈမွၵ်ႇထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ  ဢမ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ပီၼႆႉၶဝ်ၸင်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆလႆႈႁၼ်ၽွၼ်းလီၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ  ။

တွပ်ႇ – ပေႃးဝႃႈ မွၵ်ႇထိုင်သေလႄႈ ဢမ်ႇမႃး ပွင်ႇဝႃႈ ပႆႇႁၼ်လီၼိူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇ၊ မွၵ်ႇထိုင်သေလႄႈမႃးၼႆၵေႃႈ ႁူႉပွင်ႇ ဝႃႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဢွၼ်ႁူဝ် တင်း 10 ၸုမ်း EAOs သေလႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်သၢၼ်ၶတ်း မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် မၼ်းတေပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်တေဢွၼ်ၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတေယႃႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈတေပွင်ႇၸႂ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်  ပွင်ႇၸႂ်ၶဝ်ႈၸႂ်လွင်ႈၼႆႉ လႄႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၶဝ် ၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ တေလီပၼ်ႁႅင်းယူႇၼႆလႄႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈၸင်ႇမႃး ၼႆၾၢႆႇ RCSS ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ထၢမ် – လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၸွင်ႇလႅပ်ႈလီမႆႈၸႂ် ၸွင်ႇလႅပ်ႈတေမီးၽွၼ်းႁၢႆႉ ၶႃႈႁႃႉ ။ လွင်ႈဝႃႈၶဝ်မႃးႁၼ် မႃးႁူႉ ဢွင်ႈတီႈယူႇသဝ်းႁဝ်းၼႆႉ။

တွပ်ႇ – ပေႃးဝႃႈ ယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈတူၺ်းၼႆၵေႃႈ လႅပ်ႈတေလီမႆႈၸႂ်ယူႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈမႃးႁူႉ ႁၼ်တီႈယူႇ တီႈသဝ်း၊ ပွင်ႇ ဝႃႈဢမ်ႇယုမ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇ။   ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉမွၵ်ႇၶဝ်မႃးၼႆႉ လႆႈဝႃႈၾၢႆႇႁဝ်းၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ    ႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ၶဝ်ယူႇၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ ။

ပေႃးၶဝ်ထိုင်မႃးၼိူဝ်လွႆၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇၼေ  တီႈၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ တီႈႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ဢွင်ႈတီႈပူၵ်းပွင်တူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈႁဝ်းပူၵ်းပွင် ပၼ်ၵူၼ်းတိုတ်းယႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢိၵ်ႇလူၺ်းတီႈ ယူႇသဝ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း၊ ၵူၼ်း မိူင်း ပဵၼ်တုၵ်ႉၶီႉတ လွင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းႁဝ်း တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။  ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈယူႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸူဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇတူၺ်း   ။  ႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈႁၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉယွၼ်ႉသိုၵ်း။

ၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ    တႃႇတေႁဵတ်းလွင်ႈ ၵတ်းယဵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇဢိုတ်းႁႄႉသင်၊ ႁဝ်းတိုၼ်းပိုတ်ႇၼေလႆႈတႃႇသေႇ။ ဢၼ်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇတြႃးၼိူဝ်ၵၼ်၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်လႄႈ လႆႈတိုၵ်း လႆႈၽၼ်းၵၼ်။ ပေႃးၶဝ်ႈၸႂ် ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇ လူဝ်ႇတိုၵ်း၊ လူဝ်ႇၽၼ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။

လွင်ႈဝႃႈ တီႈယူႇတီႈသဝ်းႁဝ်း ပိူၼ်ႈမႃးႁၼ်ပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆႉတႄႉ ပေႃးတေဢုပ်ႇၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ် သိုၵ်းၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈလႆႈ။ ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ပၢႆးတိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် လၢႆးတိုၵ်း မၼ်းဢမ်ႇၼႄၵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇ လၢတ်ႈၵၼ်လႆႈ၊ ဢၼ်ၼႄလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈႁဝ်းပူၵ်းပွင်ၵၼ်၊ တီႈဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၸိူင်ႉၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈ ပိူဝ်ႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇလႆႈမႃးယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ယူႇသဝ်းၼႆႉ မၼ်းတုၵ်ႉၶၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မၼ်းလႆႈၶတ်း ၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တူၺ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးပွင်ႇၸႂ်ၵႂႃႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမႆႈၸႂ်ၶႃႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်းတီႈၼႄလႆႈ တီႈဢမ်ႇၼႄလႆႈ၊ တီႈၵႂႃႇလႆႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ မၼ်းမီးယူႇ။

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လွႆတႆးလႅင်း

ထၢမ် – လွင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတၼၼ်ႉ တီႈၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈမီးၼႆ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ပေႃးမႃးတူၺ်းတႄႉ ၸွမ်းၶၢဝ်ႇၵေႃႈဢွၵ်ႇ ယူႇတႃႇသေႇ ပေႃးဝႃႈမီးပၢင်တိုၵ်းယူႇ သေတီႈတီႈၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆႉ တိုၼ်းလႆႈပဵၼ်ၾၢႆႇၶၢမ်ႇၼႃႇ၊ ၶၢမ်ႇၸဵပ်းသေလႄႈ လႆႈပၢႆႈ လႆႈၽႄပႅတ်ႈၵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵူဝ်လွင်ႈသိုၵ်းသိူဝ် ပဵၼ်ပီယၢဝ်း ၶၢဝ်းႁိုင်သေ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈႁၢင်ႈႁၢႆႉၸႃႉဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ႁူႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇပေႃးၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၾၢႆႇတႆး၊ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် သိုၵ်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပေႃးမီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တိုၼ်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးလူႉသုမ်းၼႆၵေႃႈ ဢၼ်လူႉသုမ်းတၢႆၵေႃႈမီး၊ လူႉသုမ်းဢၼ်ယဵပ်ႇသႂ်ႇမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယမ်းသေလႄႈ လႆႈယႃလႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီးၼမ်တႄႉတႄႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၽဝၶဝ်တေဢမ်ႇသုမ်းလၢႆၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်မႃးတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈသေ လႆႈဢဝ်မႃးယူတ်းယႃ လႆႈဢဝ် ႁဵတ်းပၼ်တီႈယူႇ၊ တီႈၵိၼ်၊ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်တေလဵင်ႉတွင်ႉလႆႈၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႆ ၸႃႉဢၼ်ႁဵတ်း ၵၢၼ် လႆႈၵေႃႈႁဵတ်း ၸႃႉဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၵေႃႈ လႆႈလူလႆႈလဵင်ႉၵၼ် လႆႈယၢပ်ႇလႆႈၽိုတ်ႇယူႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵမ်ႈ ၽွင်ႈၵေႃႈ တေႁူႉထိုင်ၵေႃႈတေမီး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇႁူႉထိုင်ၵေႃႈတေမီး။

ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေပိူၼ်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈယွၼ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇတပ်ႉသိုၵ်း သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းယူႇလႄႈ လႆႈလူႉလႆႈသုမ်း လႆႈႁၢၵ်းလႆႈၵႅင်ႉ လႆႈၸဵပ်းလႆႈမၢတ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼၼ်ႉၶႅၼ်းတုၵ်ႉၶယဝ်ႉ၊ လႆႈဢဝ်မႃးတူၺ်း မႃးလဵင်ႉ မႃးလုမ်းလႃး တေႃႇပေႃးဢႃယုၶဝ်ၸဝ်ႈ သုတ်းသဵင်ႈ တူၺ်း ပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸုမ်းလႂ် ၸုမ်းၼၼ်ႉ။ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၵေႃႈ တေပဵၼ်ၼၼ် ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢၼ်ၽွၼ်းၸႃႉသိုၵ်း ၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်မႃးဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းသိုၵ်းမၼ်းၺႃးတင်းသွင်ၾၢႆႇယဝ်ႉ။

ထၢမ် – လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးၼႆႉ   မိူၼ်ၶႃႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ၼႆၼႆႉ ပၢႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း လၢတ်ႈလႆႈႁဝ်းတေႁဵတ်းသင် ၶၵ်ႉ 1-2-3။ ပေႃးဝႃႈၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆတႄႉ ပၢႆးတိုၵ်းၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၵၼ်လႆႈ၊ လၢႆးတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄၵၼ်လႆႈ ၼႆႉမၼ်းမီးၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ မၢင်မဵဝ်းၼႆႉ မၼ်း ဢမ်ႇလၢတ်ႈလႆႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁူႉထိုင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵၼ်ယူႇ ၶတ်းၸႂ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ ယူႇၼႂ်း ၶွမ်ႊမတီႊ ၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တိုၼ်းမီးယူႇတႃႇသေႇ တႃႇတႆးႁဝ်းတေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ႁဝ်းတေ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁဝ်းတေၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း ႁဝ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်တေဢမ်ႇလႆႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶတ်းၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်သေ ၶတ်းၸႂ်ၵၼ်ယူႇ တႄႉတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၢင်မဵဝ်းၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁဵတ်းယူႇ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃး တေလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ထိုင်ၾင်ႇယဝ်ႉ ပေႃးၶၢမ်ႈၵေႃႈၺႃးၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယူႇၾင်ႇဝႆႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ယူႇၾင်ႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸုၵ်းယူႇၾင်ႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ လူဝ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ တိုၼ်းဝႃႈတေ ပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇၾင်ၸႂ် လူဝ်ႇယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢမ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တင်းသွင်မႃးပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပႆႇလၢတ်ႈလႆႈ။ ဢၼ်တေပဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းတေၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်း မၼ်းတေၵႂႃႇ ၸွမ်းၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းႁဝ်း တေၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ် ၽွၼ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းတေၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တိုၼ်းတေပဵၼ် ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။

တိုၼ်းတေပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇႁၢင်ႈႁၢႆႉ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ မၼ်းထိုင်ၵႂႃႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ထၢမ် – ပီၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ၼႂ်းမိူင်းတႆး မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼမ်တႄႉတႄႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ပီၼႆႉ တင်းပီၵၢႆၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်သင်ၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – ပီၼႆႉလႄႈ ပီၵၢႆတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးပီလႄႈပီ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ပီၵၢႆတႄႉ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇပၼ်ႁႅင်းတူၺ်း ပွႆးတႄႉ ၼမ်တႄႉတႄႉ ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်းပီၼႆႉ ပီၵၢႆၼမ်သေပီၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေလႄႈ ၵႂႃႇၼႆႉ ပီၼႆႉသမ်ႉၼမ်သေပီၵၢႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈမႃးၵၼ် ၵူႈၸုမ်း။ ဢၼ်ဢမ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈ မႃးၵၼ်လၢႆလၢႆၸုမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးလႆႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈမႃးပၼ်ႁႅင်းလၢႆလၢႆၸုမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈလႆႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်၊ လၢတ်ႈၵၼ် တင်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တင်းတပ်ႉမတေႃႇ ဢဝ်ယူႇတီႈလဵဝ်ၵၼ် ဢဝ်ၼွၼ်းတီႈလဵဝ် ၵၼ် ၶူၼ်ႉၶဝ်ႈၵၼ် လႆႈဢုပ်ႇလႆႈ လၢတ်ႈ ၵၼ် ႁဵတ်းမိူၼ်ပီႈမိူၼ်ၼွင်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ ဢူၺ်းလီသေလႄႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းတႄႉ လႆႈဝႃႈၽွၼ်းလီ မၼ်းၼမ်။

ၽွၼ်းလီမီးၼမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈလူင်းထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တေပဵၼ်ပီ 2016-2017 ၼႆႉ   မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းတီႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉ  တႆးႁဝ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ထၢမ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ပေႃးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၼႆ တႆးႁဝ်းလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်လၢႆလၢႆ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းသင်တႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ပဵၼ်ပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆ မီးၵႂၢမ်းထၢမ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၶေႃႈၼိုင်ႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းပီၵၢႆ တေႃႇထိုင်ပီၼႆႉတႄႉ ပေႃးဝႃႈ ဢဝ်ပိုၼ်းဝႃႈၵေႃႈ ပိုၼ်းၼႆႉ မၼ်းၶိုၼ်းၶွပ်ႈၶိုၼ်းတီႈၵဝ်ႇ မၢၵ်ႇလေႃႉဝူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၶိုၼ်းယဵပ်ႇၶိုၼ်းႁွႆးၵဝ်ႇမၼ်းၶိုၼ်း။

ပိုၼ်းၼႆႉ မၼ်းၶိုၼ်းၶွပ်ႈၶိုၼ်းတီႈၵဝ်ႇမၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၢင်ပိုၼ်းၵေႃႈ 10 ပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈႁႃႉ၊ မၢင်ပိုၼ်းၵေႃႈ 20 ပီၼိုင်ႈ ပွၵ်ႈႁႃႉ၊ မၢင်ပိုၼ်းၵေႃႈ 50-60 ပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈႁႃႉ မၼ်းၶိုၼ်းပၼ်ႇမႃးၶွပ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ပီၵၢႆလႄႈ ပီၼႆႉတႄႉ လႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းတီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တႆးႁဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ။ ၶိုၼ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵေႃႉဢၼ်ထၢမ်ၼၼ်ႉ ႁူႉၶိုၼ်းၵႂႃႈ ဢၼ်ထၢမ်မိူဝ်ႈပီၼၼ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ပၢင်ၵုမ် တီႈ 21 ၵေႃႈယဝ်ႉ၊ ပၢင်ၵုမ် JMC ၵေႃႈယဝ်ႉ၊ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၵေႃႈယဝ်ႉ၊ ယၼ်ႇၵုင်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈယဝ်ႉ တႆးႁဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ပၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ၶိုၼ်းၶွပ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၶိုၼ်း ၶႃႈတႄႉၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။

ထၢမ် – တႆးႁဝ်းႁိူင်းၶိုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်မႃးၶိုၼ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ပဵၼ်မႃးၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢီးသူၼ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇၼႃ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ တၢင်ႇၸၢဝ်း ၶိူဝ်းယိပ်းဝႆႉ။ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၼႂ်းၸုမ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယိပ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈသမ်ႉ မီးပၼ်ႁႃ ႁင်းၶဝ်သေ ၶဝ်ၸဝ်ႈယွၼ်းထွၼ်တူဝ် တေဢမ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈၼႆသေ ထွၼ်တူဝ်ဝႆႉ။ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးလိူၵ်ႈၵၼ် သမ်ႉမႃးတူၵ်းတႆးႁဝ်း ၼၼ်ႉၼႃႇ။

ပေႃးမႃးတူၵ်းတႆးၼႆၵေႃႈ ၸွင်ႇႁဝ်းတေႁပ်ႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉ ပေႃးမႃးဝူၼ်ႉၼႆ ပေႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈပဵၼ်ႁိုဝ် ပေႃးဢမ်ႇႁပ်ႉၸၢင်ႈပဵၼ် ႁိုဝ်ၼႆ တၢင်း EC ၶဝ်  တင်း EC -RCSS မႃးဢုပ်ႇၵၼ် လၢႆလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇဝႃႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတေပဵၼ် ၽွၼ်းလီတႃႇ ၸုမ်းႁဝ်း RCSS ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇ မိူင်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းပွင် ႁႂ်ႈ ပဵၼ်မိူင်းၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူဝ်းၼႃႈ တေပဵၼ်ပႃးၽွၼ်းလီၼႆ ႁဝ်းၸင်ႇႁပ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁပ်ႉၵႂႃႇ။

ပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈၸူး တိတ်းတေႃႇၼႂ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈယဝ်ႉ၊ တိတ်းတေႃႇ ၼႂ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ တိတ်းတေႃႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊတိတ်းတေႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႆးႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေႃႇထိုင် PPST ၸုမ်းယႂ်ႇ 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉ ယူႇ ႁဝ်းၼႄဝႆႉတႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်း။

ၽွၼ်းလီဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၼႆႉ မၼ်းတေလီၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈယူႇ တႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်းဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယုမ်ႇယမ်ၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵႂႃႇၵူၺ်း။

ထၢမ် – ၶွမ်ႊမတီႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီးဝႆႉလၢႆ ဢၼ်ၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၶွမ်ႊမတီႊၵၢၼ်မိူင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႊမတီႊငွႆးတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် JMC ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶွမ်ႇမတီႊၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၶွမ်ႊမတီႊၶဝ်ႈၸူး တပ်ႉမတေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈ တႆးႁဝ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉယူႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈ ၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ႈၸႂ်ဝႆႉ၊ ပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉ၊ ၸူမ်းၸွမ်းဝႆႉ။

ထၢမ်- ပီၼႆႉပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉလႆႈႁၼ် ၵူႈၸုမ်းၵူႈၾၢႆႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လႄႈ ၶႂ်ႈထၢမ်ဝႃႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉလႆႈယဝ်ႉႁႃႉ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢၼ်ၵူႈၵေႃႉမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇပႃႈၸမ်တေလႆႈယဝ်ႉၶႃႈႁႃႉ။ 

တွပ်ႇ- ပေႃးတေဝႃႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉ မၼ်းတေၵိုတ်းၵိုတ်းၵႂႃႇၵႂႃႇ။ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼၼ်ႉပေႃးမၼ်းၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်ၼႆႉမၼ်းတေၵိုတ်းဝႆႉသေ ပေႃးတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၵေႃႈ မၼ်းၵႂႃႇငၢႆႈၼေႃႈ။ တီႈတႄႉ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆၵေႃႈ ပေႃးဢဝ်လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ မႃးလၢတ်ႈၵၼ်ၼႆ မၼ်းၵႂႃႇယၢပ်ႇ ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇဢဝ်ဢၼ်ၼႆႉမႃးလၢတ်ႈသေ ႁဝ်းဢဝ်ၵႂႃႇလွင်ႈ ၾႅတ်ႇတရႄႊ တီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆ ဢဝ်ဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းမႃးဢုပ်ႇၼႆ မၼ်းတေၵႂႃႇလႆႈ။ ပေႃးတေဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေလၢတ်ႈ  ပေႃးၾၢႆႇၼိုင်ႈတိလႆႈၶူဝ်းၶွင်ၾၢႆႇၼိုင်ႈၼႆတေလႆႈသူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းၼႃႇ။ ၽိတ်းၵေႃႈယဝ်ႉထုၵ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ပိူင်မၼ်းလူး။    ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလႄႈၶဵင်ႇႁႃတၢင်းၽိတ်းၵၼ်ၼႆ မၼ်းတေၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းမၼ်းၵေႃႈ မၼ်းတေမီးလွင်ႈ ယုမ်ႇယမ် ၼိူဝ်ၵၼ် ။ မၼ်းၵေႃႈတေၵႂႃႇလႆႈလီ။

ၵွပ်ႈၼႆ ၼႂ်းပီ 2020 ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉၵႆယူႇၼႆတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းၵေႃႈတေ တႄႇ ဢုပ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈတေတႄႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းဝႃႈမၼ်း တေၵႂႃႇလၢႆးလႂ်။ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ  မိူၼ်ႁဝ်းတူၺ်းၸၢတ်ႈသႅင်းယဝ်ႉ။ ပေႃးပိူၼ်ႈၵႃႈၸၢတ်ႈ သႅင်းပႆႇယဝ်ႉ ယႃႇပေ ၽူမ်ႈႁုပ်ႈသေတႅပ်းတတ်း  ။ တူၺ်းတေႃႇယဝ်ႉသေၵွၼ်ႇ ၸင်ႇထတ်းသၢင်တႅပ်းတတ်း။  ပေႃးတေဝႃႈ တႄႉ တေႃႈၼင်ႇႁဝ်းၵူၼ်းတူၺ်းပွႆးယင်းၶုၵ်းၸႂ်လႆႈဝႃႈထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၸိူင်ႉၼႆ။ ဢၼ်ၵူၼ်းၵႃႈ ၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိင်ႈၶႅၼ်းၶုၵ်းၸႂ်လႆႈလေႃႇ တေပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃးထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ။  ၶဝ်ပေႃးဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇတႃႇသေၶႃႈယဝ်ႉ ပေႃးႁဝ်းယၢင်ႈလွၵ်းၼႆႉမၼ်းတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီႁႃ ၽွၼ်းၸႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။

ထၢမ်- ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်းၵေႃႈလႆႈႁၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ပေႃးတူၺ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉ မၼ်းဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းလွင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းတႆးလူး  တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ယူႇ။

တွပ်ႇ- လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ႁဝ်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ဢဝ်လွင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵၼ်လၵ်းဝႆႉလႄႈ  ယႃႇပေတိုၵ်းၵၼ်ၼေၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။ တႃႇတေႁူမ်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ။ ၵွပ်ႈသင်ၼႆ ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်သေတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ ၵဝ်ႇၵဝ်ႇ 9 ၶေႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇလူး။ ႁဝ်းတေဢဝ်ဢၼ်ၼၼ်ႉမႃးဢုပ်ႇၵၼ်သေႁဵတ်းၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉလူး။ မၼ်းတိုၼ်းတေၵႂႃႇလႆႈလီ။

ထၢမ်- ဢၼ်ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်းႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ  ဢၼ်ဝႃႈ NCA လႆႈၽွၼ်းလီဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇမူႇၸုမ်းႁႃႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်း။

တွပ်ႇ- ပေႃးမႃးတူၺ်း ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်း NCA လႄႈသင် ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇလႄႈသင် မၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်မိူင်းၼေႃႈ။  ပၢႆးတိုၵ်းဢၼ်ၼႆႉမၼ်းၵေႃႈတိုၼ်းပဵၼ်တႃႇမိူင်းတႆး   ႁႄႉၵင်ႈ တႃႇၽွၼ်းလီမိူင်းတႆး ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၸုမ်းလႂ် ၸုမ်းၼိုင်ႈ။  SSPP ၵေႃႈတေပဵၼ်ၼၼ်  RCSS ၵေႃႈတေပဵၼ်ၼၼ်။ ႁဵတ်းတႃႇမိူင်းတႆး ၊ႁဵတ်းတႃႇၽွၼ်းလီမိူင်းတႆး လႄႈႁႄႉၵင်ႈသုၼ်ႇလႆႈမိူင်းတႆး။ ဢၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်လၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၼင်ႇႁိုဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းတေယူႇၵႅၼ်ႇၶႅင်လႆႈၼၼ်ႉတႄႉ ၾိုၵ်းၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ၵၼ် ႁဵတ်းယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈၼိုင်ႈႁင်းမၼ်းၵႂႃႇၼေႃႈ။  ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇ တင်ႈၶွမ်ႊမတီႊဢွၼ်ႇ၊ တင်ႈၶွမ်ႊမတီႊၵေႃၽႄ ၊ ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးယူႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ  ပဵၼ်တႃႇမိူင်းတႆးတင်းမူတ်းၵူၺ်းၼႆ ၶႃႈႁတ်းလၢတ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ။

ထၢမ်- ဝၢႆးလင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆႉပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ။ၸွင်ႇပဵၼ်ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈပဵၼ်။

တွပ်ႇ- ပဵၼ်ယူႇၽွင်ႈယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၵေႃႈလွတ်ႈလႅဝ်း။ ၵူၺ်းပႆႇလွတ်ႈလႅဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ပေႃးၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉၵႂႃႇလႆႈလီယဝ်ႉ ။ၵိုတ်းၾၢႆႇသိုၵ်းၵူၺ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၶွင်ႉၶမ်ယူႇၼႆႉ။  မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ  ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ ဢၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း။ ၼႄတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉ   RCSS  ၼႆၵေႃႈ ဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်တီႈ ၵဵင်းတုင် 11 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ် ယႂ်ႇသေလႄႈ မၼ်းၵေႃႈၵႂႃႇလႆႈလီယဝ်ႉ ။  လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၼႆၵေႃႈ ငၢႆႈလီယဝ်ႉ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇတြႃးယဝ်ႉ ။  ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ၸဝ်ႈတႅပ်းတတ်းဝႆႉၼၼ်ႉၼေႃႈ။  ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ယူႇယူႇတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁၢႆႉယူႇပဵၼ်တီႈၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မီးလၢႆၸုမ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ် မီးလၢႆၸုမ်းယူႇၶူၼ်းၶဝ်းၵၼ်ၼႆလႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းၵဝ် ၽႂ်ၵေႃႈထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းမႂ်းၼႆ ၵႂႃႇယုင်ႈယူႇပဵၼ်တီႈ ပဵၼ်တီႈၼႆႉမၼ်းၵေႃႈတေမီးယူႇၼေႃႈ။  ၵူၺ်းၵႃႈၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇယမ်တႄႉ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇလႄႈသင် ၾၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈသင်  ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉလႄႈသင် သင်ဝႃႈ ယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ်သေလႄႈ ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇသေႁဵတ်း ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ႁႄႉၵင်ႈၽဝႃႉ  ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇလီလီၼႆတႄႉ မၼ်းတိုၼ်း တေလီၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။  ၶႃႈယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – ၵူၼ်းသိုၵ်း  RCSS ၸိူဝ်းၺႃးတိၺွပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလူး တူၺ်းပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ။

တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း မိူဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ပႆႇၵႂႃႇထူပ်းတီႈၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸိၵ်းၸွမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးဝႃႈ ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁဝ်း ၸိုင် ပေႃႉထုပ်ႉတိမတ်ႉ ႁဝ်းယွၼ်းၶိုၼ်း ၵေႃႈ ယၢပ်ႇ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၺွပ်းၺႃးၵူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ တႃႇတေပၼ်ၶိုၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ် တႄႉတႄႉၸင်ႇပၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇ။ ၽိူဝ်ႇႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၵႂႃႇၺႃး ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်း သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈလီ လွင်ႈၸႃႉမႃး ယဝ်ႉၼႆတႄႉ ပေႃးၶဝ်တီႉၵူၼ်းႁဝ်း မႅၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယူႇသႄႈ။ ဢၼ်ၶဝ်တိဝႆႉၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈၶဝ်ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတီႉလႆႈၵူၼ်းသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။

ထၢမ်- တႃႇ RCSS လႄႈ  SSPP ပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸွင်ႇပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ- ၼၼ်ႉတႄႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇဢုပ်ႇယဝ်ႉ လႆႈမႃး 4-5 ပီယဝ်ႉ။ ဢၢၼ်းႁူမ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ    ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵၢၼ်မဵဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ႁဵတ်း ပေႃးငဝ်းလၢႆးမၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၶိုင် လႆႈ ။ လူဝ်ႇလႆႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ ။ ငဝ်းလၢႆး ၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း ႁေ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈမီး ဢူၺ်းလီ ၼႆမၼ်းလႆႈတူၺ်းၵၼ်။ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ဝႃႈ ႁဝ်းႁဵတ်းတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢိူဝ်ႈ ၼႆသေတႃႉ  ပေႃးငဝ်းလၢႆးမၼ်းဢမ်ႇပၼ် မၼ်းတိုၼ်းပႆႇပဵၼ်လႆႈ။ ၵူၺ်းၼင်ႇႁိုဝ်တေႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၼ်းယုမ်ႇယမ်ၸိူင်ႉၼႆ။  ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လၢႆလိူၼ်ၺႃးၵၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆမီးၸိူင်ႉၼႆယူႇ။ ဢမ်ႇပႅတ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၼ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈပေႃးမီးပၼ်ႁႃသင်ၵေႃႈၶွမ်မတီတေႁႃၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈဢွၼ်တၢင်း။ ဢၼ်ၼႆႉ တႃႇတေႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းၶတ်းၸႂ်။ ပႃႇတီႇၵေႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈတိုၼ်းၶတ်းၸႂ် တင်းသွင်ၸုမ်းယူႇ တေၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။  ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမီး CSSU ႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉယူႇလႄႈ ၸုမ်းယႂ်ႇတင်း 4 ၸုမ်းၼႆႉ ​တိုၼ်းဝႃႈၵႂႃႇၸွမ်းသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း CSSU ယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယႃႇပေမႆႈၸႂ်ၶႃႈ။ ပၼ်ႁႅင်းတၢင်းသွင်ၾၢႆႇ သွင်ၸုမ်းၶႃႈလႄႈ။

ထၢမ်- ပေႃးတူၺ်းလွင်ႈၼေၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းတီႈပၢင်ပွႆး တီႈလွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈလူတ်းယွမ်း လိူဝ်ၵူႈပီ။ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ 1 ၵေႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ။ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် လႄႈ တွမ်ႈပႅတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း။ ၵူႈပီၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၸတ်းပွႆးၼႆႉ 7 မူင်းထိုင် 12 မူင်း ၼႃႇၼေႃႈ။ ပီၼႆႉတႄႉ ၸတ်းပွႆး 7 မူင်းထိုင် 9 မူင်းၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉၼႆလႄႈ လွင်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ လႆႈၵိုတ်း ၵႂႃႇ တၢင်းႁိုင်ၶႃႈၼေႃႈ။  ဝၢႆးၼႆႉ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇၺႃးၵၼ်သေတူၵ်းလူင်းၵၼ်ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် ယုမ်ႇယမ်ၵၼ် မႃး ယဝ်ႉ – တႃႇတေမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ် ယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ CEC- RCSS  ၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းသေလႄႈ ၼႄလွင်ႈပွတ်းပွတ်းၵူၺ်း။ ၼေၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ ႁဝ်းမီးသိုၵ်း တႃႇ ၵႅတ်ႇၶႄ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းယူႇ ၼႆ ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢူၺ်းလီၵၼ်ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈပွႆးႁူႉ။ ႁႂ်ႈၽူႈတၢင်တူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈ ႁဝ်းမီးသိုၵ်း ႁဝ်းၵႅၼ်ႇၶႅင်ႇယူႇၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ႁူႉယူႇယဝ်ႉလူးၼေႃႈ။

ထၢမ်-ၸွင်ႇမၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝႆးရတ်ႉသ် ၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ- ၼၼ်ႉတႄႉ မိူင်းႁဝ်းမၼ်းဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ထိုင်ၵႃႈၼၼ်ႉ။

ထၢမ်- ႁဵတ်းသင်လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းပွႆးၼၼ်ႉ လႅင်းဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႉၼႆႉ လုတ်ႈပႅတ်ႈ။

တွပ်ႇ- ဢေႃႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ လုတ်ႈတၢင်းထႆး။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ မၼ်းလုတ်ႈမိူဝ်ႈၶၢဝ်းပၢင်ပွႆးၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇလႅပ်ႈၸႂ်ႈယွၼ်ႉပယေႃးၵ တႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်ၼင်ႇ တၢင်းလၢႆထၢင်ႇထိူမ်။ မၼ်းတေပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၾႆးၾႃႉ ႁၢင်းၵူၺ်းမၼ်းၵူၺ်းၶႃႈၵႂႃႈ။

ထၢမ်- ၵွပ်ႈသင်လႄႈတႃႇႁူဝ်ပဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈ။ တူဝ်ယၢင်ႇမိူၼ်ၼင်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတေၵႂႃႇတၢင်းႁူဝ်မိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၢႆးၼႆႉ ၽိူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ သမ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်သင်လၢႆလၢႆ။

တွပ်ႇ-  ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးပၼ်ႁႃ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းၵူၺ်း လွင်ႈၼႆႉၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ မၼ်းမီးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS  သမ်ႉပဵၼ်ပႃး ႁူဝ်ပဝ် PPST လႄႈ ၶဝ်ၵူဝ်ဢမ်ႇပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႆႈလီလီ ၶဝ်ၼေလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ႁဝ်းတႄႉႁဝ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းႁၢႆႉၼႆသေတႃႉၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇႁဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ႁဝ်းသမ်ႉလႆႈၽႅၼ်ဝႆႉတေၵႂႃႇတၢင်းႁူဝ်မိူင်း ၊ၶဝ်သမ်ႉၸႂ်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈသၢႆတၢင်းၼႆ မၼ်းတေဢမ်ႇၶိုတ်းၵၼ် ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းတႅပ်းတတ်းဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသေယဝ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ။  ၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၵေႃႈတႅပ်းတတ်းတေၵႂႃႇတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆ ၾၢႆႇၶဝ်သမ်ႉမဝ်ပၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်တင်းလမ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းတႃႈၶီလဵၵ်း ။တႃႈၶီႈလဵၵ်း-ၼေပီႇတေႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ မၼ်းၵေႃႈပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ပေႃးဢဝ်မႃႇၼ ၸူးၵၼ်ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉ။  လူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၼိူဝ်ၽိူၼ်မၼ်းၸင်ႇတေၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈလီၼႆ မၼ်းႁၼ်လႆႈၸိူင်ႉၼၼ် သေၵေႃႈတၢင်းသွင်ၾၢႆႇ ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ။ ပေႃးမိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ သင်ဝႃႈတေၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၼႆ တၵ်းလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်လီလီၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃၼႆၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။

ထၢမ်- ပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢၼ်RCSS ၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တွပ်ႇ- မၼ်းမိူၼ်ၸိူင်ႉ PPST ၶဝ်တႅပ်းတတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢုပ်ႇပိူင်ႇၽွင်းငမ်း။ မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်းႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈတႅပ်းတတ်းႁၢင်းၶေႃ။ ၵၢၼ်ၸတ်းလွင်ႈငိုၼ်းတွင်း ႁႂ်ႈလႆႈတႅပ်းတတ်းႁၢင်းၽႂ်မၼ်း။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸႄႈမိူင်းၼၼ်ႉ တေဝႆႉတပ်ႉသိုၵ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် –  ပိူင်လူင် ပေႃး သၢမ် ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၵေႃႈ လႆႈယဝ်ႉ။ ၼႆႉပဵၼ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢၼ် RCSS ၶႂ်ႈလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။

ထၢမ်- တီႈမိူင်းယဵၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတပ်ႉသိုၵ်း RCSS တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ။

တွပ်ႇ- မိူဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၵႂႃႇယူႇ ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်တီႈမီးပၼ်ႁႃ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၾၢႆႇ RCSS ၵေႃႈလႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇမႃးသေ ၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈထွႆၵႂႃႇ။ တပ်ႉသိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈဢမ်ႇယူႇယဝ်ႉပွတ်းၼၼ်ႉ။

ထၢမ်- ယၢမ်းလဵဝ် CSSU ဢမ်ႇႁၼ်တူင်ႉၼိုင်သင်ၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉ။

တွပ်ႇ- လႅပ်ႈတေဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵူၺ်း ။တီႈတႄႉ ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇသေႇ သၢမ်လိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉၵေႃႈတေႁဵတ်းယူႇထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းၵေႃႈမိူၼ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇၵူၺ်း။ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၸွင်ႈလူင်တွၼ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တင်းမူတ်း။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃး ဢုပ်ႇၵၼ် ပႃႈတႂ်ႈၸွင်ႈ CSSU ၼႆ။ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ႇၵၼ်ႁဵတ်းယူႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁဵတ်းၵၢၼ် ငၢႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပဵၼ်ၵေႃႉတူင်ႉၼိုင်။ ပီ 2020 ၼႆႉတႄႉ SSJAC ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉၼႃႇ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း။

ထၢမ်- ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၶႃႈလူး။

တွပ်ႇ- ႁူဝ်ပဝ်ႈတၢင်းလွႆတႆးလႅင်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႉသ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တင်းမူတ်း။ ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉတင်းတပ်ႉမတေႃႇ၊ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉယဝ်ႉ။ လူဝ်ႇလႆႈၸတ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈႁဝ်း ။ လွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈ တေဢဝ်ၸိုဝ်ႈ RCSS သေႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သုၼ်ႇမၼ်းႁဵတ်းလႆႈ။ ပႃႇတီႇဝႃႇ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝႃႇ တေလႆႈမႃးပဵၼ်ၶွမ်ႊမတီႊသေႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆ။

Photo RCSS

ထၢမ်- လွင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃသေ RCSS မီးလွင်ႈပူၵ်းပွင်ပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ။

တွပ်ႇ- ပဵၼ်ဢၼ်ၶေႃႈထၢမ်ၶႅမ်ႉ။ လွႆတႆးလႅင်းတႄႇ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ ပႆႇတူဝ်းတွၼ်းၽႄႈၸွတ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၼႃႈတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းမီး 200 ပၢႆယဝ်ႉ။ မၢင်ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢင်ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈႁဵတ်းၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၶတ်း ၸႂ်တေႃႇပၼ်ထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ တီႈၼိူဝ်လွႆၼႆႉၵေႃႈ လိူဝ်သေႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယဝ်ႉယင်းႁဵတ်းပႃး ႁူင်းႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ၵွင်ႉပၼ်တႃႇႁဵၼ်းတေႃႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆတီႈ။ ဢၼ်ဢွင်ႇမႃးယဝ်ႉၵေႃႈမီး တိုၵ်ႉႁဵၼ်းယူႇၵေႃႈမီး။ ပၢႆးပၺ်ၺႃၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လွႆတႆးလႅင်း သႂ်ႇၸႂ်ႁဵတ်းယူႇဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ထၢမ်- တၢင်းႁူဝ်မိူင်း- မိူင်းတေႃႉ- မိူင်းထႃး ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ႁိုဝ်ၽွင်ႈ။

တွပ်ႇ- ႁူဝ်မိူင်းၼႆႉ  ပဵၼ်ဝႆႉ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းဝႆႉ ။  ၵွပ်ႈၼႆ ၶဝ်မႃးတမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ 2012 ၼၼ်ႉ RCSS တုၵ်းယွၼ်းၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ႁူဝ်မိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလႆႈတမ်းဝၢင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉလႄႈ တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်တေယၢပ်ႇၼႆသေ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ် RCSS ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၸုမ်း ၸဝ်ႈမႁႃၵျႃႇ ၶဝ်ပီႇတုၸိတ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉယူႇတႂ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃးတေၵႂႃႇတေႁဵတ်းဢုပ်ႇၵၼ်တၢင်းၶဝ် ။မိူၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်ယဝ်ႉ။ တၢင်းမိူင်းတေႃႉမိူင်းထႃးၼႆႉၵေႃႈ မီးပီႈၼွင်ႈဝႃႉ ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈ။

တီႈတႄႉမိူဝ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ RCSS ၵႂႃႇယူႇ။ တေဢဝ်လုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ 200 ၼႃႈႁိူၼ်းၼႆႉၼႆ။ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေႁဵတ်းႁိူၼ်းပၼ်ယူႇၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈလႅပ်ႈတေမီး လွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သင်ဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းပၼ်။ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းတေႃႉမိူင်းထႃးတႄႉ RCSS တင်ႈလႆႈ လုမ်းၵပ်း သၢၼ်ၵူၺ်း။ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၶႃႈၼႆႉၵူၺ်း။ လွင်ႈပူၵ်းပွင်တႄႉတႄႉ တႄႉဢမ်ႇပႆႇမီး။

ထၢမ်- မိူဝ်းၼႃႈမႃးၼႆႉ RCSS ၸွင်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေၸၢင်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈ။

တွပ်ႇ- ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်လီထၢမ်။ ပေႃးဝႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉၵေႃႈ မႃးလွင်ႈ NCA ။ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈတိုၼ်းတေဝၢင်းၶိူင်ႈ တၢင်းၼမ်တေႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ။တီႈတႄႉ  လွင်ႈ ၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်မိူဝ်ႈတပ်ႉမတေႃႇၶဝ်ပႆႇႁူႉၸၵ်းလွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ပႆႇယုမ်ႇယမ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း သေႁဵတ်းလႄႈ တိုၼ်းဝႃႈလူဝ်ႇလႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈ DDR။ ပေႃးၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ ပေႃးၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ၵႂႃႇႁဵတ်း။ ပေႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတင်ႈပႃႇတီႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း။ ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းယူႇၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇ ၼႆ ၶဝ်ပၼ်လူိၵ်ႈဝႆႉ မီးသၢမ်မဵဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇၸုမ်းၵေႃႈဢမ်ႇယွမ်း ။ၸုမ်း RCSS ၵေႃႈဢမ်ႇယွမ်း။ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းလူဝ်ႇဝၢင်းၽႅၼ်ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၾႅတ်ႇတရႄႇမၼ်ႈၵိုမ်းသေ ၸင်ႇမႃးဢုပ်ႇလွင်ႈ DDR ၼႆ ဢုပ်ႇၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသမ်ႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃးယင်းတိုၵ်ႉၶႂ်ႈယိပ်းလွင်ႈ တပ်ႉမတေႃႇမူႇၶျႂၵ်ႉယၢတ်ႉ (ပိူင်တိုဝ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်း 6 ၶေႃႈ)ၼၼ်ႉသေမႃးဢုပ်ႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉယဝ်ႉလွင်ႈၼႆႉမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဢုပ်ႇယဝ်ႉ။ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ RCSS ၼႆႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇဝၢင်းၶိူင်ႈ ။တိုၼ်းတေဢမ်ႇမီးဝၼ်းဝၢင်းၶိူင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်တေလႆႈဢုပ်ႇၼႆႉ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸေႈမိူင်းမိူင်းတႆး။ ပေႃးဢုပ်ႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵေႃႈ ၾႅတ်ႇတရႄႊ ၊ တီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေလႆႈဝၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႆ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၸင်ႇတေဢုပ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။တေဢဝ်ၶၢင်ႇ ၵႃႈႁိုဝ် ၶျၢင်းၵႃႈႁိုဝ် တႆးၵႃႈႁိုဝ် တေလႆႈၶဝ်ႈပႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ပေႃးဢုပ်ႇၵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉၸင်ႇမႃးလွင်ႈ တပ်ႉႁႄႉၵင်ႈမိူင်းၶၢင် မိူင်းၶျၢင်း မိူင်းယၢင်း မိူင်းတႆး မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းမူတ်း တေလႆႈဝႆႉဝၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ပေႃးထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉလႆႈဝၢင်းၸႂ် ႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉၸင်ႇတေမႃးၶၵ်ႉတွၼ်ႈ DDR ဢၼ်ဝႃႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈၼၼ်ႉ။   ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵေႃႉဢၼ်ဝႃႈ တေလႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈဝႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇႁူႉလီလီသေလၢတ်ႈၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ပေႃႇလသီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈလၢတ်ႈယူႇသေတႃႉ ပေႃႇလသီႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉမၼ်းလၢတ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဝၢင်းၸႂ်လႃႈလွင်ႈၼႆႉ။

ထၢမ်- လိုၼ်းသုတ်းၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ဢေႃႈၶႃႈ – ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးယုမ်ႇယမ်မၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ RCSS ၼႆႉတိုၼ်းတေဢမ်ႇၵွင်လင် ဢမ်ႇႁၵ်းလင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ တိုၼ်းတေယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းတႃႇသေႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၶႂ်ႈယိုၼ်းမိုဝ်းထိုင်ပႃးထႅင်ႈဝႃႈ -သင်ဝႃႈ ႁၼ်မႅၼ်ႈ တီႈဢၼ် RCSS ႁဵတ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇၼႆႉ တၵ်ႉတိူၼ်းမႃးလႆႈၶႃႈ။ တၵ်ႉၸူးထိုင် ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၵေႃႈလႆႈ တီႈၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃႈလႆႈ။ တီႈၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃႈလႆႈ ။တီႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈ။ လိုၼ်းသုတ်းပေႃးဢမ်ႇႁူႉဝႃႈတေလႆႈလၢတ်ႈတီႈလႂ် ၸိုင် တၵ်ႉမႃးလၢတ်ႈမႃးတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵေႃႈလႆႈၶႃႈ  ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ  ဢမ်ႇပႃးတႃ ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ တိုၼ်းပဵၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၺ်း ၼႆ ယွၼ်းသင်ႇၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

ဢေႃႈၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ယႂ်ႇၼမ် ၶႃႈ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ