ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ 2 တူၼ် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D တင်း M.Ed ။

Photo by – TSSA Media/ ပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃးၵုင်ႇၸဝ်ႈႁပ်ႉၶူး တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 19/1/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 3 မူင်း ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး၊ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိၵ်ႇပႃး ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ပၼ် ၸဝ်ႈၶူးတေႇဝိၼ်ႇတႃႇ ၽိပႃႇလ သႅင်ၶမ်းတႆး ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.Ed။ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃႇထုပရႃႇ တိတ်ႇ သွႆး44/1 ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး ဢိတ်ႉသရိယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ သင်ၶတႆးႁဝ်း ယဝ်ႉၸၼ်ႉၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊမႃးၼႆ ၸုမ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ တေၸတ်း ႁဵတ်းပၼ်တႃႇသေႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ယူႇတီႈၼႂ်းၵုင်းထဵပ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸုမ်းသင်ၶတႆး ၼႂ်းၵုင်းထဵပ်ႈဢွၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဝႃႈၸဝ်ႈသြႃႇဝတ်ႉမႂ်ႇႁဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၼႂ်းၸုမ်းသင်ၶတႆးလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇၼႂ်း မိူင်းၵွၵ်ႇတင်းသဵင်ႈ တီႈၸမ်ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း”ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး 2 တူၼ် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ဢသမ်းသျိၼ်း ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/1/2020 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးတေႇဝိၼ်ႇတႃႇ ၽိပႃႇလ ၶူးပူင်သွၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူး Ph.D (Philosophy and Religions) လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉသတ်ထမ်မၸေႃးတိ ၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃ လိ ႁပ်ႉလႆႈ ၸုမ်ႈၶူးၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ (M.Ed) ဝႃႈၼႆ။

Photo by – TSSA Media/ ပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃးၵုင်ႇၸဝ်ႈႁပ်ႉၶူး တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.Ed တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ဢသမ်းသျိၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇ တီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈၼႆႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ်ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းတႄႉတႄႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းယွင်ႈၵုင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်း ၸႂ်ၵႂႃႇ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃးၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မွင်ၸႂ်ၸွမ်း။ လႆႈႁၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းၸိူင်ႉၼႆ လွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် လႆႈၶၢမ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇသဵင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်ၵႆ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ႁူမ်ႈပႃး ႁႅင်း ၵၢၼ်တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းပၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး Dr. သႅင်ၶမ်းတႆး တေႇဝိၼ်ႇတႃႇ ၽိပႃႇလၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၶိင်းသႅင်ၶမ်းသႂ်လႄႈ ၼၢႆးမႆၶမ်း ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸဝ်ႈၶူး ၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတသမ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢင်းၸိင်ႇၼလႄႈ ပႃႈၸၢင်းဝူဝ်း ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵဵင်း ႁိၼ်၊ ဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE