မေးၼၢင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

ၼၢင်းလိူၼ်ၶမ်း ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈ ၼမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ်ၼွတ်ႉ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး (North – Chiang Mai University)။

Photo by – Jirapha Wongphrom/ ၼၢင်းလိူၼ်ၶမ်း ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼွတ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 19/1/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼွတ်ႉ ၵဵင်းမႆႇ လႆႈမွပ်ႈၸုမ်ႈၶူးပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽူႈ ႁဵၼ်းယဝ်ႉ တင်းမူတ်း 574 ၵေႃႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼွတ်ႉ ၵဵင်းမႆႇ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ပႃးၼၢင်း လိူၼ်ၶမ်း ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း RCSS/SSA ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇသူတ်ႇ(မိူင်းထႆး) ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ၶူးသွၼ်လူင်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၼၢင်းလိူၼ်ၶမ်း ဢၼ် လႆႈႁဵၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းတင်ႈၸႂ်ႁဵၼ်း လႆႈလီတႄႉတႄႉ။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းႁူႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၼၢင်း တေၼမ်းဢဝ်မိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁႅမ်း(Resort) ဢၼ်မီးတီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Jirapha Wongphrom/ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၼၢင်းလိူၼ်ၶမ်း တင်း ၶွပ်ႈၶူပ်း ပီႈၼွင်ႉ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼွတ်ႉ

ၼႂ်းပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်းၶူး ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼွတ်ႉ ၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈ လၢင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ဢိၵ်ႇပႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ လႆႈၸုမ်ႈၶူးမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇလႄႈ ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

တေႃႈလဵဝ် ၼၢင်းလိူၼ်ၶမ်းၼႆႉ ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ဝႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE