ၵူၼ်းၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉႁႃပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယူႇ

0
71

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ လူႉတၢႆဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၽူႈတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ် ပႆႇႁူႉ ပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ။

Photo by – Shar Htat Paing/ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ လူႉတၢႆ

တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/1/2020 ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ (နယ်စည်းမခြား) သီႇပေႃႉ လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်တၢႆသူင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇမဵဝ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ (နယ်စည်းမခြား) သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈ ၵပ်းၾူၼ်းမႃးသေႁႂ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉတူဝ်တၢႆ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇဢဝ်မႃး။ တူဝ်တၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်း လဵဝ် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ ”ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃး ၸွမ်းဢူၵ်း၊ ၸွမ်းတူဝ်လႄႈ ၸွမ်းၵွၵ်းႁူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၶဝ် 2 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈသီႇပေႃႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇပလိၵ်ႈ တွပ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Shar Htat Paing/ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ လူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈႁၢင် လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွင်ႈတီႈၼႆႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ် ၸုမ်းလႂ် မႃးယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢွင်ႈတီႈ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းယူဝ်းယူဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၵႂႃႇမႃးၵၼ်ၶႃႈ တီႈၼၼ်ႈ။ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၵႂႃႇတီႈ ၼၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ တီႈၼၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၵႆႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသေပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE