တႆးႁွတ်ႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၺႃးတႅင်းတၢႆ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း  

0
90

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢႃယု 19 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတႅင်းတၢႆ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵိဝ်ႇသွႆး ရတ်ႉၽရၢဝ်ႉ 85 ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး။

Photo Credit to Onwer-ၸၢႆးၸၢမ်ႇ ၵေႃႉၺႃးတႅင်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/12/2019

ဝၼ်းတီႈ 1/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ  ၸၢႆးၸၢမ်ႇ ဢႃယု 19 ပီ (ၸိုဝ်ႈၼႂ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း Mr.SAI SAN) ၺႃးတႅင်းတၢႆ ၼႂ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်  တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ komchadluek ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ၸၢႆးၸၢမ်ႇၼႆႉ ၺႃးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉလမ်းမၼ်း၊ မၼ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈဢမ်ႇပူၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉထုပ်ႉပေႃႉဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၸွမ်းပုမ်ၸွမ်းၼႃႈတႃသေ မၼ်းၸၢႆးလႆႈလုတၢႆ ၵႂႃႇၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ” – ဝႃႈၼႆ။

Credit to Thairath- မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးမႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း တီႈဢၼ်မီးတူဝ်တၢႆၸၢႆးၸၢမ်ႇ

တႆးႁွတ်ႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းပွတ်းထႅဝ်ရတ်ႉၽရၢဝ်ႉ ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆးႁၢတ်ႈႁၢႆး မီးၼမ်ၼႃႇၶႃႈ။ တီႈၼၼ်ႈမၼ်းတေမီးပိူၼ်ႈၶီႇသၵဵတ်ႉ  ပေႃးဝၼ်းလိုဝ်ႈၼႆ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ် မႃးလႅၼ်ႈတီႈၼၼ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်၊ တႅင်းၵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ။ ၶႂ်ႈဝႃႈ မီးၵူႈပီၶႃႈယဝ်ႉ တီႈၼၼ်ႈ လွင်ႈတႅင်းၵၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း၊ တၢႆၼႆႉ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၵေႃႈမီးၶႃႈလူးၼၼ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇလဵၼ်ႈတီႈၼၼ်ႈတေပဵၼ်ယၢင်းလႄႈ တႆး ၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸၢႆးၸၢမ်ႇ ဢႃယု 19 ပီ ဢၼ်ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉ တႅင်းတၢႆၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပ လိၵ်ႈထႆးၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႉထတ်းတူၺ်း လွင်ႈတၢင်းမၼ်း တီႈၵွင်ႇ CCTV သေ သွၵ်ႈႁႃတူဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းႁၢႆႉ တႃႇတေတိၺွပ်းဢဝ်မႃး ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း မီၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။


eastern_breeze
SHARE