ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 200 သႅၼ်ပျႃး

0
42

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး 4-5 ၵေႃႉ ယိပ်းတင်းၵွင်ႈ(ပွမ်) သေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်း တီႈပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၾၢႆႇၼႃႈယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ မၢႆ 2 ႁိမ်းလုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

Photo by – Tachileik News Agency/ ႁၢၼ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၸူၼ်ၶဝ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 2/12/2019

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်တီႈပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉလႆႈၵႂႃႇ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 200 သႅၼ်။ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 4-5 ၵေႃႉၼႆဝႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵွင်ႈပွမ်သေ မႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈၼႆဝႃႇ လႆႈငိၼ်းၼင်ႇၼႆၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

“ မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ၶႃႈ။ ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၺႃးၸူၼ် လၢႆလၢႆတီႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်းၼႆႉၵေႃႈၺႃးၸူၼ်ထႅင်ႈ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ်သမ်ႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ႁၢၼ်ႉၵဵမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ၼမ်ၼႃႇၶႃႈ။ ပလိၵ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၵုမ်းလႆႈတႄႉတႄႉ” ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢႃယု 60 ပၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉ 4-5 ၵေႃႉၼႆႉ ၶီႇၵႃးမႃးသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်း တၼ်းလႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 200 သႅၼ်ပျႃး ၶီႇၵႃးလႅၼ်ႈ ပၢႆႈၵမ်းလဵဝ် တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တိုၵ်ႉသွၵ်ႈတဝ် ႁႃတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/10/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း (ထားထား လွင်) တီႈႁိမ်းၾႆးလႅင် ၵၢတ်ႇဢႃးၶႃႇ တၢင်းၼႃႈဝတ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တၼ်းၸူၼ် ဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈသၢႆၶေႃးၶမ်း 2 ဝၢတ်ႇ။


eastern_breeze
SHARE