RCSS တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ လွင်ႈသင်လၢႆလၢႆ

0
579
Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 RCSS/SSA

ဝၼ်းတီႈ 19/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းပၢႆ ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2 RCSS လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တင်းတူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ Dr. တိၼ်ႇမဵဝ်းဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၢႆးလင် ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ၽူႈ ၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2 RCSS ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေ တွပ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းပၼ်ဝႆႉၼင်ႇ ၼႆ။

ထၢမ် – ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်း သင်ၵၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈၵူၺ်း ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းတႄႉ ပႆႇမီး မၼ်းတေမီးၶေႃႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် (ၶေႃႈႁုပ်ႈ တုမ်) ၵူၺ်း။ ပိူင်လူင်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇၼႆႉ တေႃႈလဵဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းၶမ် ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ မီးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်သိုပ်ႇၵႂႃႇ။

ပေႃးဢဝ်ပိူင်မၼ်းဝႃႈတႄႉ တင်ႈတႄႇလိူၼ်ပူၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸတ်းပၢင်ပွႆး NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီၼၼ်ႉ ပေႃးယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢၢၼ်းၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၸိၵ်းၸွမ် ဢၼ်ဝႃႈ JICM ၼႆၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈ လွင်ႈသေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵိုတ်းဝႆႉ။

ပေႃးဢဝ်ပိူင်ၵၢၼ်ႁဝ်းဝႃႈတႄႉ တႃႇၸုမ်းငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ 10 ၸုမ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မီးၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈမီး။ ၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈၶဝ်မီးၶေႃႈတၢင်ႇ ယိုၼ်ႈ(သၼိူဝ်) ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈမီးၶေႃႈၶေႃႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈ(သၼိူဝ်) ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်ယူႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇ။ ပေႃးဢဝ်ပိူင်မၼ်း ဝႃႈ 2 ၸုမ်းၼႆႉ လူဝ်ႇမႃးၺႃးၵၼ်ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ပေႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈၵႂႃႇၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်တၢင်းၵၢၼ် တင်ႈတႄႇ JMC ဝႃႇ၊ UPDJC ဝႃႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းမီးၸိူင်ႉၼႆ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၸိၵ်းၸွမ် JICM ဢွၼ်တၢင်း ပေႃးၸတ်းယဝ်ႉ ၶဝ်တေ မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ သူ 2 ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉၼႆႉ သူဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ၶဝ်တေဝႃႈၼႆ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းပႆႇထိုင်ၶၵ်ႉၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မႃးဢုပ်ႇၵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေၶတ်းၸႂ်တႃႇပၢင်ၵုမ် JICM။

ပၢင်ၵုမ် JICM ၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း 2 ၾၢႆႇတေၺႃးၵၼ် ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတေမီး 10 ၵေႃႉ၊ ၾၢႆႇတၢင်းပုၼ်ႉ ၵေႃႈတေမီး 10 ၵေႃႉ တေမႃးပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပေႃးဢဝ်ပိူင်မၼ်းဝႃႈ သူ 2 ၸုမ်းၼႆႉ ဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇလႄႈ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေ ဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ ၸုမ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈထိုင်ၶၵ်ႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်း။

ၵမ်းၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မႃးဢုပ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈဝႃႈ JICM ၼႆႉ သမ်ႉၶႂ်ႈႁဵတ်းဝၼ်းလႂ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင် လူင်သမ်ႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ ၶဝ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ(သၼိူဝ်) မီးဝႆႉယဝ်ႉ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၼႆႉ ဢၢင်းၶႂ်ႈ ႁဵတ်းမွၵ်ႈ ႁူဝ်ပီၼႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်၊ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ၊ လိူၼ်မေႊၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပႆႇ ၸၢင်ႈဝႃႈ မီးတီႈႁဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ တၢင်းၶဝ်လၢတ်ႈမႃးတႄႉ။

ယူႇတီႈတၢင်းၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေမီးဝႆႉ 10 ၸုမ်း ထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈတေႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် 10 ၸုမ်း PPST။ ႁဝ်းၶႃႈတေဢဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းတီႈၼၼ်ႈ။ ယူႇတီႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်း မၼ်းတေၵႂႃႇယဝ်ႉ တီႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် တေၵႂႃႇၼႄႇ၊ ဢမ်ႇၵႂႃႇ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်ၵုမ် PPST ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ် ၼႃႈၼႆႉ။

ထၢမ် – ယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းၵေႃႈ သူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈမႃးၼႆ ဢၼ်ၼႆႉၶႃႈလူး ပႃးလွင်ႈသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ပေႃးဢဝ်ပိူင်မၼ်းဝႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈမႃးၵမ်းၼႆႉ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈမၼ်းတႄႉၵေႃႈၶဝ်ယွၼ်းႁူပ်ႉထူပ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၶႃႈမီးၵၢၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတၢင်ႇပိူင်လႄႈ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇတၢင်းဝႆႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃး ၶိုတ်းလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈမႃး။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးႁုပ်ႈတူၺ်းၵေႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်း ၶႃႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် 2 ၾၢႆႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းၸွမ်းဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႃႇ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇဝႃႈ ၶၵ်းၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တေၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈၸႂ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ မၼ်းတေလႆႈ ပႂ်ႉတူၺ်းတီႈပၢင်ၵုမ် PPST ၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉဢၼ် ၼိုင်ႈ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ႁဝ်းတေႁဵတ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ၊ ၵၢၼ်ယႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တေဢွင်ႇမၢၼ်ၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈယုမ်ႇ ယမ်ၼႆႉ ႁဝ်းတေၵႆႉၵႆႉသၢင်ႈပၼ်။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸွမ်းၼင်ႇ NCA မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း တဵမ်တီႈ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶွပ်ႇ/ ၼွၵ်ႈ NCA ပေႃးမႃးႁုပ်ႈၵၼ်ၼႆ မၼ်းတေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းၶႃႈ။

ထၢမ် – ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႃးတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမႃး ၵမ်းၼႆႉ ပႃးတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမႃးၸွမ်း ၵမ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈၵႄႈလိတ်ႈ ၵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ် – ပွင်ႇဝႃႈဢၼ်ၶဝ်မႃးၵမ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢဝ်ၼႂ်းၼၢမ်းသိုၵ်း မိူၼ်ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼႂ်း JMCU၊ ပေႃးဝႃႈၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းၼွင်ႇၼႆၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း JMC။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉတပ်ႉမတေႃႇ ပွင်ႇဝႃႈၶဝ်မႃးၵမ်းၼႆႉ မၼ်းၼႄဝႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈတပ်ႉ ဢမ်ႇ ဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း ၼိူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းၵႄႈ RCSS တင်းၶဝ် ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ၶႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈ မၼ်းပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉ ၼႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵူၼ်းမႃးၸေးၵေႃႈ မၼ်းတေလီ ပေႃးပဵၼ် Dr. တိၼ်ႇမဵဝ်းဝိၼ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ႉမၼ်း တေပဵင်းၵၼ်တင်းဢူးဢွင်ႇမိၼ်း မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းထိမ်းငၢၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ၊ ၶဝ် ၵေႃႈၶတ်းၸႂ်သုင်သုတ်း။ ဢၼ်မႃးၵမ်းၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းၵေႃႈလီ။ တၢင်းႁဝ်းၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း။ ၸင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးႁူပ်ႉမႃးဢုပ်ႇၵၼ်။ ပေႃးမႃးႁုပ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈလီတႄႉတႄႉ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်၊ လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၽိတ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမႃးၵႄႈမူတ်း၊ မၼ်းမႃးလၢင်ႉပႅတ်ႈမူတ်း ပေႃးၸိူင်ႉ ၼၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တေၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ် လူင်ႉလူင်ႉ လႅင်းလႅင်း။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၵႄႈႁဝ်းၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ် မၼ်းလႆႈမႃးလၢတ်ႈၼႄၵၼ် လူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်း တေလႆႈဝႃႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယူႇ။

ထၢမ် – ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉတႄႉ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းႁူဝ်မိူင်း ဢၼ်ၼႆႉႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – တၢင်းႁူဝ်မိူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသၢၼ်ၾၢႆႇတၢင်းၶဝ်၊ ၾၢႆႇတၢင်းႁဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉမတေႃႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်း ၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းတႂ်ႈတႄႉငီႉၵၼ်ပွင်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးငီႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈပွင်ႇ တပ်ႉၶဝ်၊ ၶဝ် ၵေႃႈဝႃႈၼႆႁင်းၵၼ် ငဝ်းလၢႆးမၼ်းမီးၸိူင်ႉၼၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႄႈၶႆၵၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝႃႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ပေႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း ၼႆ ႁဝ်းတေလႆႈလၢတ်ႈဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်လီလီဝႃႈ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁူဝ်ယွႆႈႁူဝ်ယႅမ်းမၼ်း တေပႃးၽႂ် တေ ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် လႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၶပ်းၶိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ၵႄႈၶႆၵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈၼႆႉ။

ထၢမ် – ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ပႃးဝႃႈ ပႃးမိူင်းတေႃႉ မိူင်းထႃးလႄႈ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ပေႃး တေဢုပ်ႇၵၼ် မိူင်းတေႃႉမိူင်းထႃး ႁႂ်ႈမိူဝ်းပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်းတၢင်းပုၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၵေႃႈ မီးယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း သဵင်ႈသဵင်ႈလႄႈ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈလူး ၸွင်ႇသိုၵ်းသမ်ႉ တေၶတ်းၶွင်ႈသင်ထႅင်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းၶဝ်သမ်ႉဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၼႂ်းတွၼ်ႈပူၵ်းပွင်တၢင်းမိူင်းတေႃႉ၊ မိူင်းထႃးၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်း မႃးၶမ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈမိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ မၼ်းတေၵဵဝ်ႇၵပ်းၼႃႈတီႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ လွင်ႈၼႃႈတီႈ ၼၼ်ႉ ဝႆႉသေၵွၼ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မႃးၼႆႉ မၼ်း တေမီး 8 ပီယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ် 12 ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တဵမ် 8 ပီယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပီၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸိုင် ဢၼ်ၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼႆႉ ႁဝ်းပႆႇမီး ပေႃးၼႆၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈမႃးႁဵတ်းတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၼႄဝႃႈ ႁဝ်းမီးဢၼ်ၼႆႉဢိူဝ်ႈ တီႈမိူင်းတေႃႉ၊ မိူင်းထႃး တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇ လီႁႃႉ ႁဝ်းဝႃႈၼႆ။ တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ၾၢႆႇၶဝ်ၵေႃႈမီး ၽႅၼ် 4 ၽႅၼ်။ ၼႂ်းၽႅၼ် 4 ၽႅၼ်ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈၼိုင်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်၊ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈတွၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈသဵၼ်ႈတၢင်း၊ ၾႆးၾႃႉ၊ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁူင်းယႃ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးလူင် ပွင်ၸိုင်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ မႃးႁဵတ်းတီႈမိူင်းတေႃႉ မိူင်းထႃးႁဝ်းလႄႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၼႄဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇ တွၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈၼႄၸိူင်ႉၼၼ် ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ဢူဝ်းၶေး။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် တပ်ႉတေႁၢမ်ႈႁႃႉ ဢမ်ႇႁၢမ်ႈႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉ တပ်ႉၵေႃႈပႃး ၼႃႇ။ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ဢူဝ်းၶေးယူႇၵူၺ်း ငဝ်းလၢႆးမၼ်းမီးၸိူင်ႉၼႆၼႄႈ။

ထၢမ် – ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA။ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးယိူင်းဢၢၼ်းသင်ၼႆ။ ၼႂ်း NCA ၼႆႉ မီးဝႆႉယူႇ 2 တွၼ်ႈ။ 1) ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵိုတ်းၵၼ်၊ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆႉတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ 2) သမ်ႉ တွၼ်ႈၼႂ်း ၵၢၼ်မိူင်း ပေႃးဢဝ်ၼႂ်း NCA ဝႃႈ လိုၵ်ႉလိုၵ်ႉၵေႃႈ မၼ်းဝႃႈ တႃႇတေၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်ပႃးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢိင်ၼိူဝ်ၽွၼ်းၵၢၼ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း သေ တေၵေႃႇသၢင်ႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပေႃးဢဝ်လွၼ်ႉမွၼ်း NCA ဝႃႈၼႆႉ ပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းတေမႃးယူႇၼိူဝ်ၽိုၼ် သေ ၵႄႈၶႆၵၼ်ၵူၺ်း။ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉလၢႆးဢဵၼ်ႁႅင်း လၢႆးၵွင်ႈလၢႆးၵၢင်ႇသေ ၵႄႈၶႆၵၼ်ပေႃးဢဝ် NCA ဝႃႈ ပေႃးႁုပ်ႈတႄႉ မၼ်းမီးဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ NCA မီးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တင်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇသဵင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ဢမ်ႇဝႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းတႆးႁဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၵူႈထၢၼ်ႈထၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈၼွၵ်ႈ မိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယွၼ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင် ထွမ်ႇယူႇၶႃႈ သဵင်ၶဝ်ၸဝ်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ၼၼ်ႉသေ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵူႈလွင်းႁဝ်းမႃးထတ်းထွင်သေ ႁဝ်းၶႃႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်း ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးထိုင်ယိူင်းဢၢၼ်း ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းတေၽႅဝ်မိူဝ်ႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ မၼ်းတေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း။ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီး 70 ပီပၢႆၶႃႈလူး။ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းတေမႃးၵႄႈဢဝ်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈတိုၵ်ႉ တေယၢပ်ႇယူႇ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပီ ပေႃးႁဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း ပေႃးဢဝ် NCA ဝႃႈ မီး 4 ပီ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႃးယၢပ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ၶဝ်ၵေႃႈပႆႇယုမ်ႇႁဝ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈ ပႆႇယုမ်ႇၶဝ် ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်လႃႇ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေယုမ်ႇယမ်ၵၼ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ တေဝႃႈႁိုဝ် ႁဝ်းတိုၵ်ႉမႆႈၸႂ်ဝႆႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶတ်းၸႂ်တေႃႇၵၼ် လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇၸွမ်း NCA ႁဝ်းၶႃႈ မၵ်းတတ်းဝႆႉ ၼႄဝႆႉဝႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇ တွၼ်ႈထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူင်ႉၼႆ။


eastern_breeze
SHARE