သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း သႅၼ်ဝီ ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းၾင်လုပ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈၶမ်းႁူမ်ႇၾႃႉ

0
76

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ႁူမ်ႈၵၼ်   ၾင်ၽဝ်ႇလုပ်ႇ ၸွႆႉၼၢင်း (မေးၼၢင်း) ၸဝ်ႈၶမ်းႁူမ်ႇၾႃႉ/ ၸဝ်ႈ ႁူမ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းသႅၼ်ဝီ တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။

Photo Credit to Sai Hla Tun – ပၢင်ၸႃႇပၼ
ၸဝ်ႈၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း ဢႃယု 102 ပီ မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈၶမ်းႁူမ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းသႅၼ်ဝီ

ဝၼ်းတီႈ 12-13/11/2019 ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူႇတၢၼ်း ထွမ်ႇတြႃး ယဝ်ႉဢဝ်လုပ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း  ၾင်တီႈၶုမ်ၵုတ်းၶိူဝ်းၸဝ်ႈၶႆႇသႅင်ၽၼ်းၶမ်း ၼႂ်းဝၢင်းႁေႃၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸဝ်ႈၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း  ၼွၼ်းၽေး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/11/2019 ယၢမ်းဝၢႆး 3:35 မူင်းလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 102 ပီ ။ တီႈ ႁိူၼ်းၸဝ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/11/2019 ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်(ၽဝ်) ၵႂႃႇ တီႈၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဝိၸေႇယ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸဝ်ႈၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇ သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇလူၺ်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ဝၢႆးပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢဝ်လုပ်ႇၸဝ်ႈၼၢင်း မႃးတီႈသႅၼ်ဝီ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 သေ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ႁႅၼ်းလူႇပၼ် ဝၼ်းတီႈ 13 ။  ဝၢႆးၼၼ်ႉဢဝ်ၶၢပ်ႈလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းၵႂႃႇတီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၾႃႉ တီႈဝဵင်းၸၢၼ်း – ၵွင်းႁေႃသေ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ဢွမ်ၶၢပ်ႈလုပ်ႇၼၢင်းၾႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼၢင်းမူဝ်ၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ပူႇလွႆသၢင်ႇၵႅင်း လႄႈ ဢွၵ်ႇလွႆယွတ်ႈၶမ်းၼူႉ ၸႃတိ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။

ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၶမ်းႁူမ်ႇၾႃႉၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ။ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင် မိူဝ်ႈပီ 1947 ။ ၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပီ 1963  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE