တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တေပၢင်းၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸိၼ်တႃမယ တၢၼ်းတၢင်ႇၵွင်ၾႆးၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ

0
64

ပၢင်ပွႆး ဢၼ်တိမ ဢႅၵ်ႉၵိၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸိၼ်တႃမယ ပထႃႇၼ ၼႃႇယၵ တိူၵ်ႈ သွၼ်ထမ်း ဝတ်ႉၵျွင်းထမ်မရၵ်ႉၶိတ ပွၵ်ႉပၢင်ဝွင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တေၸတ်းၼႂ်း လိူၼ် သိပ်းသွင်လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo SHAN (Lao Lao) – ပၢင်ပွႆး ဢၼ်တိမ ဢႅၵ်ႉၵိၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸိၼ်တႃမယ ပထႃႇၼ ၼႃႇယၵ တိူၵ်ႈ သွၼ်ထမ်း ဝတ်ႉၵျွင်းထမ်မရၵ်ႉၶိတ ပွၵ်ႉပၢင်ဝွင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸိၼ်တႃမယ ဢႃယုၸဝ်ႈ 59  သိၵ်ႈၶႃႇဝႃႇၸဝ်ႈ 38 ၼႆႉ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း။  လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈ ပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်းဢိၵ်ႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ တေဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈ တၢၼ်းတၢင်ႇၵွင်ၾႆး လိူၼ် သိပ်းသွင်လွင်ႈ 4 ၶမ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 ၼႆႉ။

Photo SHAN (Lao Lao) – ပၢင်ပွႆး ဢၼ်တိမ ဢႅၵ်ႉၵိၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸိၼ်တႃမယ ပထႃႇၼ ၼႃႇယၵ တိူၵ်ႈ သွၼ်ထမ်း ဝတ်ႉၵျွင်းထမ်မရၵ်ႉၶိတ ပွၵ်ႉပၢင်ဝွင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ပေႃႈၼေႃႇမိူင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၼႆႉ  ၽွင်းၸဝ်ႈလႆႈမႃးၼင်ႈဝတ်ႉ ၵျွင်းထမ်မရၵ်ႉၶိတ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်းၸမ် 20 ပီၼႆႉလႆႈဝႃႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၵေႃႈ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် မႃးတႄႉတႄႉ ဝႃႈဝႃႈ။  ပိူင်လူင် ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈပူၵ်းပွင်ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးပၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်းပဵၼ်ၶူးပူင်သွၼ် လိၵ်ႈထမ်းပၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၸိူဝ်းမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ။ လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တီႈဝတ်ႉ ၵျွင်း ၸဝ်ႈၼင်ႈ ၵူႈပီ။ ၸဝ်ႈလႆႈပဵၼ် ၽူႈမၢႆ ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိ သတ်ႉထမ်မပႃႇလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ ၸဝ်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်း ဝိၼယထရ မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸဝ်ႈပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈ ၸုမ်း သင်ၶမႁႃႇၼႃႇယၵ ၸေႈဝဵင်းပႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉပဵၼ်ပႃး ၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး။ ၵႆႉတႅမ်ႈ ဝွၵ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီၸဝ်ႈၼိုင်ႈၶႃႈ ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လႄႈ ပၢင်ပွႆး လုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ”– ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၸိၼ်တႃမယ ၼႆႉ ၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ။ လႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ႁဵၼ်း လၢႆး တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ၵျွင်းလူင် လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၵျွင်းပိတၵၢတ်ႈ ပၢင်လူင်၊ ၵျွင်းၵၢင်မိူင်းၵိုင်၊ ၵျွင်းထမ်ႇမႃႇ ရူင်ႇ ၵၢင်ဝဵင်း ႁၢႆးဝူဝ်း၊ ၵျွင်းမင်ႇၵလႃႇ ၼမ်ႉၶမ်း၊  ၵျွင်းႁူမ်ႈယဵၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵျွင်းသပႄႇ တိူၵ်ႈၺွင်ႇၵၢၼ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ၵျွင်းၼွင်ပိင် ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵျွင်းႁူဝ်ၾၢႆ မိူင်းၾၢင် မိူင်းထႆး၊ ၵျွင်းဢေးသႃႇယႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ သေၸင်ႇလႆႈမႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထမ်း ၵျွင်းထမ်မရၵ်ႉၶိတ ပၢင်ဝွင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။

Photo SHAN (Lao Lao) – ပၢင်ပွႆး ဢၼ်တိမ ဢႅၵ်ႉၵိၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸိၼ်တႃမယ ပထႃႇၼ ၼႃႇယၵ တိူၵ်ႈ သွၼ်ထမ်း ဝတ်ႉၵျွင်းထမ်မရၵ်ႉၶိတ ပွၵ်ႉပၢင်ဝွင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၵွပ်ႈၼၼ်ႈလႄႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးႁဝ်းၼႆႉ လႆႈၽိတ်ႈပၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈ 127 ဝတ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ  ပႃးၸဵမ်ဝတ်ႉၵျွင်းမိူင်းၾၢင်၊ ၵဵင်းမႆႇ ၊ၵုင်းထဵပ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈယေႃးမုၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ ၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႈမီးလွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈမွင်ၸႂ်လူင်ၶႃႈဢေႃႈ ” – ပေႃႈၼေႃႇမိူင်း လၢတ်ႈၼေထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo SHAN (Lao Lao) – ပၢင်ပွႆး ဢၼ်တိမ ဢႅၵ်ႉၵိၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸိၼ်တႃမယ ပထႃႇၼ ၼႃႇယၵ တိူၵ်ႈ သွၼ်ထမ်း ဝတ်ႉၵျွင်းထမ်မရၵ်ႉၶိတ ပွၵ်ႉပၢင်ဝွင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

 

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸိၼ်တႃမယ ၼႆႉ ၸႃႇတိတီႈၵိူတ်ႇၸဝ်ႈပဵၼ် ဝၢၼ်ႈၽႃသိူဝ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိတ်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းတေႃးလႄႈ ပႃႈယူင်ႇ။ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီၵေႃးၸႃႇ 1323 လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ။ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးမီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ 7 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉထူၼ်ႈ 4။ ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉပဵၼ်ၸၢႆးၵျေႃႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE