သိုၵ်း TNLA  တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ ၵူၼ်း/ၵႃး ပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး

0
88

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း(လွႆ) TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃး/ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး တိုၵ်ႉၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

Photo by – DVB/ ႁူင်းႁဵၼ်း TEC တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

လုင်းၸၢႆးလိူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇႁိမ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်လုၵ်ႉ တၢင်းမူႇၸေႊလူင်းမႃးၵေႃႈ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ။ လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး၊ ၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် တိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းၶၢဝ်းၶိင်ႇမၼ်းယူႇ ဝႃႈပိူၼ်ႈတေပွႆႇၵႂႃႇၶၢဝ်းလႂ်” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ၶဝ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးတၢင်းၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝူင်ႈ – သွင်ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လႂ် ၶဝ်မႃးၵႃး 14-15 လမ်းၼႆႉ။ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2019 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇ လူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵျွင်း TEC လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းၶူးသွၼ် လႆႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇမႃးယူႇဝႆႉတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပွတ်း ၼႂ်ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႈ ဢိုတ်းဝႆႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၵျွင်းTEC (ဘော်ဒါဆောင်ကျောင်း) သေ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ လႆႈဢဝ်ရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇႁပ်ႉတေႃႉဢွၵ်ႇမႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ် တေႃႈလဵဝ် လႆႈမႃးယူႇဝႆႉတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တဢၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – DVB/ ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၵိုတ်းၶမ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2019

“ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ ပႆႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ လိူဝ်သေလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ်ႁူင်းသဝ်း TEC ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵျွင်း (ဘော်ဒါ ဆောင်ကျောင်း TEC) ၼၼ်ႉ မၼ်းသမ်ႉၸမ်ႁိမ်းတၢင်းၵႃး တီႈၵႃလႅင်၊ ပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉ ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ႁိမ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ၶူးသွၼ်တႄႉ ၶၢႆႉၵႂႃႇတီႈဝဵင်းမူတ်းယဝ်ႉ လုင်းၸၢႆးလိူၼ် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း(လွႆ) TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ရူတ်ႉၵႃး/ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း လႆႈၵိုတ်း/ ၶမ်ၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆ TNLA တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ တၢင်းပွတ်းတေႃႉၽႄႇ တေႃႉသၢင်ႇ- မိူင်းငေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ တင်းပွတ်းဢုမ်မူႉ သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE