ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၾၼ်းမေးတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၽွင်းပလိၵ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းထိုင်ႁိူၼ်း

0
86

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶွၵ်ႈဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾၼ်းတႅင်းမေးတူဝ်ၵဝ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း ၽွင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။

Photo by – ၵူၼ်းၼုမ်ႇလွႆလႅမ်/ ၸၢႆးၸိၼ ဢႃယု 41 ပီ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/11/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸၢႆးၸိၼ ဢႃယု 41 ပီၵူၼ်းပၢင်ႇၶွၵ်ႈဝူဝ်း ၺႃးပလိၵ်ႈလမ်းတီႉလႄႈ မၼ်းၸၢႆး ၺွပ်းဢဝ်မေးၼၢင်းမၼ်းၶိုၼ်းသေ ဢဝ်မိတ်ႈၸီႉၶေႃးမေးၼၢင်းမၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ တႅင်းတမ်ၾၼ်းသႂ်ႇလႄႈ မေးၼၢင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၵွင်ႇၵေႃႈ၊ မိုဝ်း၊ ၶႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမျႃႉထူၺ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ပလိၵ်ႈၶဝ် တႄႇတီႉၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 2 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။ တေႃႈလဵဝ် ပလိၵ်ႈၶဝ်ၵုမ်း ၶင် တူဝ်မၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸၢႆးၸိၼၼၼ်ႉတႄႉ။ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းတႄႉ လူင်းႁူင်းယႃမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/ 2019 ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းၼုမ်ႇလွႆလႅမ်/ ယႃႈမႃႉတင်း မိတ်ႈ ဢၼ်ငႃတႅင်းသႂ်ႇ ၼၢင်းသူၺ်ႇဝႃႇ ဢႃယု 36 ပီ

လုင်းသု ၵူၼ်းလွႆလႅမ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပလိၵ်ႈၶဝ် ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈမၼ်းၵႃႉယႃႈၼႆလႄႈ လမ်းတီႉမၼ်း။ မၼ်းသမ်ႉဢဝ်မိတ်ႈၸီႉ ၶေႃးမေးမၼ်းသေ ၽၼ်းပႃးထႅင်ႈ။ ၸႂ်ႉမၼ်းဝၢင်းမိတ်ႈၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇဝၢင်းလႄႈ ပလိၵ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆးတိူဝ်ႉတီႈ ၼႃႈတီႈဢူၵ်းမၼ်းသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ပလိၵ်ႈတီႉမၼ်းသေၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယူႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈလွႆလႅမ်။ ပ လိၵ်ႈဝႃႈ ႁၼ်မဵတ်ႉယႃႈမႃႉတီႈမၼ်း 100 မဵတ်ႉပၢႆ ၼႆဝႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸိၼ ဢႃယု 41 ပီလႄႈ ၼၢင်းသူၺ်ႇဝႃႇ ဢႃယု 36 ပီ သွင်ၽူဝ်မေးၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ 2 ၵေႃႉ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵႃႈၶၼ်ယႃႈမႃႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 1 မဵတ်ႉမီးမွၵ်ႈ 1,000 ပျႃး။ ယႃႈမႃႉ တီႉလႆႈ 118 မဵတ်ႉ ၵႃႈၶၼ်တေမီးမွၵ်ႈ 118,000 ပျႃး ။

ပလိၵ်ႈဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၸၢႆး လူၺ်ႈမၢႆမီႈ (ပ) 99/2019 ၊ ၶေႃႈမၢႆ မတ်ႉတႃ 452/506/427။ မၢႆမီႈၵဵဝ်ႇၵပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE