သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း တၢင်းလူင်ၶၢတ်ႇ ၵိုတ်းၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

0
77

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇၸၢၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢမ်ႇပေႃးၵႆလွႆသၢမ်သိပ်းၼၼ်ႉလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈ ၵိုတ်းၶၢတ်ႇၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

Photo by – Ko Myat Kyaw/ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်

လုင်းၸၢႆးလႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တႄႇၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (တပ်ႉၵွင်ႈလူင်) ၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်း လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆသေယိုဝ်းၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼႆႉ ၵႂႃႇမႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႂႃႇ မူႇၸေႊၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁၢမ်ႈႁႄႉဝႆႉ၊ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမူႇ ၸေႊ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း(လွႆ) ၶဝ်ႁၢမ်ႈႁႄႉဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၶိုၼ်ႈ လူင်းၵႂႃႇမႃး” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Ko Myat Kyaw/ ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ၶွင်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

တေႃႈထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတၢင်းသွင်ၾၢႆႇယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးလႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ပႆႇငိၼ်းၶႃႈ။ သဵင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်ၼႆႉတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းၶႂ်ႈႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Ko Myat Kyaw/ ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉမူၵ်းဝႆႉၼႂ်းၵႃး မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်း – သွင်ဝၼ်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း(လွႆ) TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်း ၵႂႃႇမႃး။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းၸွႆႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းငေႃႉ- ၵျွၵ်ႉမႄးသေယိုဝ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်း မိူင်းငေႃႉလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE