ဢိင်ႇသၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သုၼ်ၵၢင်မီးႁိမ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

0
61

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ဢိင်ႇသၼ်ႇ/ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း မွၵ်ႈ 13 လၵ်း။ ၾၢႆႇၸဵင်ႇ ႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မွၵ်ႈ 49 လၵ်း တၢင်းႁႅင်း 4.2 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း။

Photo by – www.moezala.gov.mm

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:36 မိၼိတ်ႉၼႆႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တီႈႁိမ်းၶူဝ်တႃႈသၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တၢင်းႁႅင်း 3.5 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ တၢင်းမိူင်းထႆး ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2019 ၼၼ်ႉ တၢင်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး – ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ် ဝႆတီႈၼိုင်ႈ တၢင်းႁႅင်း တေမီး 2.3 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး 12/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ 55 မိၼိတ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်းဝဵင်းႁၢႆးလူင်(တၢႆႉၵျီး) ယၢၼ်ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈမွၵ်ႈ 30 လၵ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၵူဝ်ႁႄ ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈလူင်းတိုၵ်း(တိူၵ်ႈဢုတ်ႇ)။ တၢင်းႁႅင်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တေမီး 4.1 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE