ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပႃႈမီးဝႆႉ

0
64
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်
Photo by – hurn kayang/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ပိူဝ်ႈတႃႇ ဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်၊ မီးႁိုဝ်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ။

ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (သျှမ်းအမျိုးသားပညာရေး မူဝါဒ) ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပႃႈမီးဝႆႉၼႄႇ၊ ဢၼ်မီး ဝႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်၊ မီးႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်း လၢတ်ႈလႆႈၸွမ်းပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၼႆႉမႃး ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် တမ်းဝၢင်းလႆႈပိူင်ၵၢၼ် ၼႅၼ်ႈၼႃဝႆႉသေ ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇ သိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶိုတ်းတၼ်းပိူၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင်၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႄႈသင်၊ ၵၢၼ်ၵူၼ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင်။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ တႃႇဢုပ်ႇတေႃႇသူႈၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းႁိုဝ်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းပိူၼ်ႈ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၶၢင် ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းသႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ၶဝ်ပေႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈ တၼ်းဝႆႉ ပိူဝ်ႈ တႃႇတေဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်းလူၺ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈလူင် 5 ဢၼ် ဢၼ်တေလႆႈဢုပ်ႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈ UPC ၼၼ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းမႃးၼႆၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ယုမ်ႇယမ်ႁၼ်ထိုင်ဝႆႉဝႃႈ သႅၼ်ဝီၼႆႉ မၼ်းယၢမ်ႈပဵၼ်ၼႃႈတီႈပီႈၼွင်ႉၶၢင်ယၢမ်ႈယူႇသဝ်းမႃးပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈလႄႈၼႆ ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃး ထိုင်ဝႃႈ ၶဝ်ၼႆႉ မီးသုၼ်ႇပိူဝ်ႈတႃႇၸႅၵ်ႇၽႄဢဝ် လိၼ်မိူင်းသႅၼ်ဝီပဵၼ် ၵိင်ႇၽႄၶွင် တႂ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းပီႈၼွင်ႉ ၶၢင်ၶဝ်။ ၼႆႁူႉပွင်ႇႁၼ် ထိုင်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေ မီးၵူၼ်းဢုပ်ႇမၼ်းဝႆႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈမၢႆၵျုႇယၢင်ႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း KIO ၶဝ်ၵေႃႈ မီးဝႆႉ ဢႃႊၶႄႊတႃႊမီႊ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပိူဝ်ႈတႃႇ ပူၵ်းသွၼ် ပၼ် ၾၢႆႇပၢႆးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵေႃႈမီး။ မိူၼ်ၼၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇတင်းပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႄႈသင်၊ မွၼ်းလႄႈသင် ၶဝ်မီးႁူင်း ႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽႂ်မၼ်းသေယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃး ၵွင်ႉသၢၼ်လႆႈၸွမ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ သိုပ်ႇပၼ်ပွႆႉ၊ ပၼ် ၶူးၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးမႃး။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတႄႉ ယူႇတီႈသုၼ်ႇၽႂ်တၼ်းမၼ်းသေယဝ်ႉ ပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸၼ်ႉၸွမ် ၾၢႆႇပုတ်ႉထသႃသ ၼႃၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးယူႇၽႂ်မၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မုၵ်ႉလဵဝ်၊ ၸုမ်းလဵဝ် ၵွၼ်ႈလဵဝ် ၵၢၼ်းလဵဝ် ဢွၼ်ႁူဝ် ႁႂ်ႈပေႃးတၢင် တူဝ်လႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းတႆး တင်းလူမ်ႈသေယဝ်ႉ ထုၵ်ႇႁွင်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးဢိူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇႁၼ်မီးမႃး။

ႁဵတ်းသင်ႁဝ်းၶႃႈ သမ်ႉမႃးဝႃႈၸိူင်ႉၼႆလႃႇ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ တႃႇတေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေယဝ်ႉ ပူၵ်းသွၼ်ပၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃၶွင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇမီးပိူင်မႃး။ ပေႃးမႃးတူၺ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 1947 ၼႂ်းမတ်ႉတႃ 216 ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်လုမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၵေႃႈ ၸႂ်ႉလႆႈယူႇ ၼႄဝႆႉမွၵ်ႈၼၼ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉပေႃးသိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈတီႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 1974 တီႈမတ်ႉတႃ 152 (ၶ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉ လိၵ်ႈတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းယူႇ ၼႄဝႆႉမွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်း။

ပေႃးမႃးတူၺ်းလၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵႃႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဵတ်းၸွမ်းယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆၸိုင် တီႈမတ်ႉတႃ 22 (ၸ) ၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ တေၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးမွၼ်း ၾိင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ ၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆသေယဝ်ႉ တီႈမတ်ႉတႃ 450 လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်လုမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼၼ်ဝႆႉ ၶေႃႈၼိုင်ႈၵူၺ်း။

မိူဝ်ႈ 1974 ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၼႄဝႆႉဝႃႈ လိၵ်ႈတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းလႆႈယူႇသေတႃႉ ဢဝ် 2008 မႃးၼႆႉ တိုၼ်း ဢမ်ႇၼႄဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ပၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသွၼ်ႁႂ်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေၸွႆႈထႅမ်ယူႇဝႃႈ ၼၼ်ၵူၺ်း။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၵေႃႈတေႁဵတ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမၢပ်ႇမႂ်ၼႄး ထတ်းၶဝ်သင်သေဢိတ်း မိူၼ်တင်းဝႃႈၼၼ်ဝႆႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၼႆဝႆႉလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းပူၵ်းပွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်းမၼ်းၼႆႉ ၵႃႈတၵ်းတေလႆႈ ႁႃတမ်းဝၢင်းပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶွင်ၽႂ်မၼ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတီႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ်ယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးၽိုၼ်ႉတူၺ်း မိူဝ်ႈ 20 ပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ SSJAC တႅမ်ႈလႆႈတမ်းဝၢင်းပိူင် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးသေ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်မႃး ၸူဝ်ႈၼိုင်ႈၶၢဝ်းၼိုင်ႈယူႇ တၢမ်တူဝ် လုင်းၸၢႆးၾႃႈဢွၼ်ႁူဝ် သေယဝ်ႉ လူင်းထတ်း လူင်းပူင်သွၼ် ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးၶဝ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃး တင်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၵၢၼ်းယွတ်ႈၶဝ်သေ လူင်းထူပ်းပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်မႃးၸွမ်းၵေႃႈ လႆႈႁၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇဝႃႈၽႅဝ်မႃး 2003 – 2004 ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ် ထိုင်မႃး 2005 ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၵေႃ ႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈထုၵ်ႇတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းသႂ်ႇၶွၵ်ႈသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶၢတ်ႇႁၢင်ႇႁၢၵ်ႈၵၢင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။

ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး ပီ 2013 ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေယဝ်ႉ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်မႃး ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးလႄႈႁဝ်းၶႃႈ မီးတီႈၸႂ်ယႂ်ႇမႃး။ ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉသေ တေမီးမႃးပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တေမီးမႃးယူႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈမွင်းမႃးတင်းယႂ်ႇ တင်းၼမ်။

ပေႃးၶိုၼ်းမႃးတူၺ်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းယုၵ်းယၢင်ႇ ၶွင်ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးပၺ်ၺႃၼႆႉ ပႆႇႁၼ်ႁႅၼ်းတမ်းသင်ဝႆႉတႅတ်ႈတေႃး။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေမီးဝႆႉယူႇ 3 ၶေႃႈ 1) သၽႃးၸႄႈမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ႁႅၼ်းပၢႆးမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇၵမ်ႉၵႅမ်လူလွမ်ၵူၼ်း ဝႃႈၼၼ်ဝႆႉၵူၺ်း ၶေႃႈၼိုင်ႈ။

ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၼႃႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၺ်ၺႃ၊ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇၵမ်ႉ ၵႅမ်လူလွမ်ၵူၼ်း ၶွင်ၸႄႈမိူင်းၵႂႃႇလီငၢမ်း။ ထႅင်ႈၶေႃႈလိုၼ်းသုတ်း ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ မီးသုၼ်ႇၽွတ်ႈႁႅၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်း သမၵ်ႉၶီး တႃႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးၵမ်ႉထႅမ်လူလွမ်ၵူၼ်းမိူင်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈယူႇ ၼႄဝႆႉ 3 ၶေႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။

ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ပႆႇပႃႈမီးဝႆႉ ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ သုမ်ႇ ငမ်းလႆႈတင်းမူတ်းသေ ႁႂ်ႈလႆႈပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ၊ ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ယုၵ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇမီးၼႄဝႆႉၸႅင်ႈလႅင်း။

မိူၼ်ဝႃႈမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈမီးငဝ်ႈငုၼ်းလူင်သင်ၶၸိုင်ႈတႆး မီးပႃးငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယူႇတီႈသုၼ်ႇၽႂ်တၼ်းမၼ်းၵေႃႈ မီးႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ မီးႁူင်းႁဵၼ်းႁင်းၶေႃ ႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ တမ်းဝၢင်းၽႅၼ် ၵၢၼ်မူႇၽႂ် ၸုမ်းမၼ်း သိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းသေ ပူၵ်းၵႂႃႇ၊ ပွင်ၵႂႃႇ သွၼ်ၵႂႃႇ သိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းမီးယူႇသေတႃႉၵေႃႈ တႃႇ တေလႆႈ မၵ်းမၼ်ႈႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၶွင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးတင်းလုမ်ႈဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႂႃႇသိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးတူၵ်းထုၵ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈသေ ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃးႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇ ႁူပ်ႉႁၼ်ၵၼ်တီႈယိူင်းမၢႆပၢႆးပၺ်ၺႃဢၼ်သုတ်းယွတ်ႈၼၼ်ႉၼႆတႄႉ ပႆႇႁၼ်လႆႈတမ်းဝၢင်း။

ၸူဝ်ႈၵႃႈႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇမီးဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေမီးမႃးၼမ်ႉၸႂ်ၶွတ်ႇလိူတ်ႈ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေပႆႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်း ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင်၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပၺ်ၺႃၶဝ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လႄႈသင်။ ဢဝ်ပၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းဝႃႈၵေႃႈလီ၊ ဢဝ်ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈၵေႃႈလီ ဢဝ်ပၢႆးပၺ်ၺႃဝႃႈၵေႃႈလီယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပႆႇၵႂႃႇလႆႈႁူမ်ႈႁဵၼ်းမႃး တီႈႁွင်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းလင်လဵဝ်ၵၼ် လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်မႃးၼႆၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈ ပၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေႁၢမ်ႉယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈပွင်မိူင်း၊ ၾၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈပႃးတင်းၸဝ်ႈသင်ၶၶဝ် တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈငူပ်ႉငီႉတူၵ်းလူင်းၵၼ် ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ႁႂ်ႈမီးမႃးပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆး ပၺ်ၺႃၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆၸိုင် ႁဝ်းတေၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းလႆႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်း ဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ၵၼ်ယူႇ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

12/10/2019


eastern_breeze
SHARE