ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵျိူၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈလူဝ်ႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

0

ဢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်းၼႆႉ ႁဝ်းၵျိူၵ်ႈမၢၼ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်လႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇမႃးဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႅၼ်းၶႂ်ႈလႆႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်-သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မႃးႁၢမ်ႈတီႈပၢင်လူင်ၼႆႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉပူတ်းပၢႆႉလူင်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢႆႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ CSSU ဝႆႉၼႆၵေႃႈဝႃႈ။ ၶဝ်ဝႃႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈ RCSS သေႁဵတ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။ ဢၼ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တင်ႈၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းတေႃႇၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တင်း 8 ၸုမ်းၶႃႈႁႃႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တင်ႈၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းတေႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵူၺ်းၶႃႈႁႃႉ၊ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၾၢင်ႁၢင်ႈတႃႇတပ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇလီ။ တီႈတႄႉမၼ်း ဢၼ်မီးသုၼ်ႇႁဵတ်း ND ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် RCSS ၊ ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃး RCSS တႄႉ ႁဵတ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ၊ ႁဵတ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵႂၢမ်းၶဝ်လၢတ်ႈ။ ၵမ်းလိုၼ်းသမ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇ၊ ႁႂ်ႈပႃး CBO ၸိူဝ်းၼႆႉသေႁဵတ်း၊ ယႃႇပေဢဝ်ၸိုဝ်ႈ RCSS ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း NCA ယူဝ်ႉ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းၶတ်းတင်း NCA ယဝ်ႉ။ ဢၼ်မီးသုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းပဵၼ် RCSS ၊ RCSS ပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ RCSS ၼႆႉႁဵတ်းပုၼ်ႈတႃႇၸိုင်ႈမိူင်းတင်းသဵင်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဵတ်းပုၼ်ႈတႃႇၸိုင်ႈမိူင်းတင်းသဵင်ႈလႄႈ CSSU ၵေႃႈပႃး၊ သွင်တပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး တပ်ႉသိုၵ်းလွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈပႃးတီႈၼႆႈ CSSU ။ သွင်ပႃႇတီႇဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်ၵေႃႈ မႃးၽွမ်ႉၵၼ်တီႈ CSSU ၊ CBO ၵေႃႈမႃးယူႇတီႈၼႆႈ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႈ မႃးယူႇတီႈၼႆႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ မုၵ်ႉၸုမ်း TYO, TYN ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးဝႆႉတီႈၼႆႈ၊ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်သၽႃႇဝ။

ပေႃးဝႃႈတႄႉမၼ်း ငဝ်းလၢႆးဢၼ်တဵင်းၸဵင်ႇႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လီတႄႉတႄႉ။ မၼ်းပိုတ်ႇဝႆႉတၢင်းတႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးသိုပ်ႇတေႃႇမၼ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ထွႆလင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD မႃးႁဵတ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မိူၼ်မၼ်းထွႆလင်ၵႂႃႇ၊ ဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ဢၢင်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇလီယဝ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းထွႆလင်။ ၸင်ႇဝႃႈ ၵႃႈၸူဝ်ႈပႆႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပႆႇၵႄႈၶႆလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်။ ပၼ်ႁႃပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၵႄႈလႆႈပၼ်ႁႃလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မၼ်းဢမ်ႇၵႄႈလႆႈပၼ်ႁႃပၢႆးမၢၵ်ႈမီး။ ပေႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢမ်ႇဢွင်ႇပေႃးၼႆၵေႃႈ ပၼ်ႁႃရၶႅင်ႇဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယူႇၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵႄႈလႆႈ။

ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇၵေႃႈၶႂ်ႈလႆႈ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈၶႂ်ႈလႆႈ၊ ၸုမ်း EAOs ၵူႈၸုမ်းၵေႃႈၶႂ်ႈလႆႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶႅၼ်းၶႂ်ႈလႆႈ၊ ၸိုဝ်ႈမၼ်းလီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈမၼ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ တပ်ႉမတေႃႇၶႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ယၢင်ႇၼိုင်ႈ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပဵၼ်ထႅင်ႈယၢင်ႇၼိုင်ႈ၊ EAOs ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ထႅင်ႈယၢင်ႇၼိုင်ႈ။ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉၸိုဝ်ႈသဵင်မၼ်း ႁၼ်လီမိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇမႃးဢုပ်ႇၵၼ်။ ဢၼ်ႁဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ဢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်းၼႆႉ ႁဝ်းၵျိူၵ်ႈမၢၼ်ႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇမႃးဢုပ်ႇၵၼ်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်လႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇမႃးဢုပ်ႇၵၼ်။

ပေႃးၶဝ်ၵႂႃႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ပူတ်းပၢႆႉ၊ ဢဝ်သိုၵ်းၵႂႃႇလွမ်ႉၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းၼႄဝႃႈ ၵဝ်တိုၵ်ႉမီးဢႃႇၼႃႇယူႇဢိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဢႃႇၼႃႇတင်းၼႃႈတီႈၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးဢဝ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလုၵ်ႉမႃးတီႈၵူၼ်းမိူင်း၊ NLD ပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢႃႇၼႃႇမၼ်းမီးတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းမီးၼႃႈတီႈ (ပုၼ်ႈၽွၼ်း)ၵူၺ်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၼ်ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းဢီႈသင် ၶဝ်လူဝ်ႇႁဵတ်းဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၼ်းၼႄဝႃႈ ၵဝ်မီးတင်းဢႃႇၼႃႇ ၵဝ်မီးတင်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းဢိူဝ်ႈ မၼ်းၼႄပႃးသွင်ဢၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂင်ဝႆႉၼႂ်းၵႄႈမၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႇပေၵႂင်ယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼမ်၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းမႂ်ႇႁဝ်း ၶႅၼ်းလူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼမ်၊ သမ်ႉလူဝ်ႇၼႄတၢင်းႁတ်းႁၢၼ်ႁဝ်း။

(ၶႅၼ်းတေႃႈပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇတွၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ႁဝ်းၼႆႉပဵၼ်မၢၵ်ႇမူႉတူၵ်းၵႄႈႁိပ်ႇ။ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူဝ်ႇႁတ်းႁၢၼ်)။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here