ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လူဝ်ႇႁတ်းႁၢၼ်

0

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူဝ်ႇႁတ်းႁၢၼ်၊ ပေႃးၶီႈယၢၼ်ႈယႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇတေလႆႈမႃးဢႃႇၼႃႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈတွင်ႈထၢမ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်- ဢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းပဵၼ် RCSS ၊ ဢၼ်ၼမ်းႁဵတ်းပဵၼ် CSSU ၊ RCSS တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉလႄႈဢွၼ်ႁဵတ်း။ ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇမူႉတူၵ်းၵႄႈႁိပ်ႇ၊ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းတီႈလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈႁဝ်းၵိုတ်းပႅတ်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ၵေႃႈႁဝ်းလိူၼ်ႈၶၢႆႉထႅင်ႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈတၢင်းၼႂ်း၊ လွင်ႈၼႆႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႂ်ႈတႆးဢွမ်ႇလွမ်ႈပဵၼ်သဵင်ၵၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇႁတ်းႁၢၼ်၊ ပေႃးၶီႈယၢၼ်ႈယႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႇ။ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇတေလႆႈမႃးဢႃႇၼႃႇ၊ ဢႃႇၼႃႇၼႆႉတႃႇတေလႆႈမႃးငၢႆႈငၢႆႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ မွၵ်ႈၶႂ်ႈၵိၼ်ၵျေႃႇသေ ၶႂ်ႈလႆႈမႃးဢႃႇၼႃႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်မိူင်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း။

ၸင်ႇဝႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ပိူၼ်ႈလွၵ်ႇႁဝ်း ပိူၼ်ႈမိပ်ႇႁဝ်းၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼႆႉ မိူၼ်ၵူၼ်းပၼ်ႈလိၼ်ၼဵဝ်၊ လိၼ်ၼဵဝ်ၼႆႉ ယိုင်ႈပၼ်ႁႅင်းႁႅင်းယိုင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်။ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇယွမ်းမိူၼ်လိၼ်ၼဵဝ် ယိုင်ႈပၼ်ႈယိုင်ႈယၢႆႈပေႃးၼႆ မိူၼ်တင်းယိပ်းသၢႆး။ ၵူၼ်းၵူဝ်ၼႆႉမိူၼ်တင်းယိပ်းသၢႆး ပေႃးပၼ်ႈၵေႃႈမၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇမူတ်းမူတ်း မၼ်းဢမ်ႇၵႅၼ်ႇသေပွၵ်ႈ၊ ယိုင်ႈပၼ်ႈယိုင်ႈဢွၵ်ႇ။ လိၼ်ၼဵဝ်ၼႆႉယိုင်ႈပၼ်ယိုင်ႈၵႅၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၼဵဝ်ၶိုၼ်ႈမႃး။

ၸင်ႇဝႃႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ငၢႆႈ၊ ႁဝ်းမႃးတူၺ်းၵျူးၶဝ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ၵျူးၶဝ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ လႆႈတေႃႇသူႈၵျိူဝ်ႊမၼီႊ တေႃႇသူႈတၢင်ႇၶိူဝ်းမႃးၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈႁိုဝ်၊ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ႇလိၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽႅၼ်ႇလိၼ်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ၊ ၶဝ်မီးဢႃႇၼႃႇမၼ်ႈၵိုမ်းမႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်လႆႈတေႃႇသူႈမႃး ၶၢမ်ႇတၢႆမႃး။ ၸင်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈလီ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလီ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁတ်းႁၢၼ်သေ ႁဝ်းဢမ်ႇသူႈပေႃးၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵႂႃႇထုၵ်ႇၶီႈပိူၼ်ႈၵူၺ်း။

မိူၼ်ၼင်ႇၵႅင်ႊသမူႊလႆႊလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူၵ်ႈၵူၺ်း၊ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းသင်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈမႃးပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းပီမၼ်း 5-6-7 သိပ်းပီယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းသမ်ႉယူႇသေပႂ်ႉတူၺ်းလၢႆလၢႆ ပီယဝ်ႉပီၼိုင်ႈဝႃႈမၼ်းတေလီ မွင်းတေလီၵူၺ်း၊ မၼ်းလီတႃႇပိူၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း၊ တႃႇႁဝ်းမၼ်းဢမ်ႇလီသင်။

ၵွပ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈထွႆ ဢၼ်ၵူဝ်ဢၼ်ၶီႈယၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးယူႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁတ်းႁၢၼ်ၵေႃႈမီး။ ဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈမၼ်းလီပိူင်ၼိုင်ႈ၊ မၼ်းထတ်းထွင်လႆႈဝႃႈ ၽႂ်ႁတ်းႁၢၼ်လႄႈၽႂ်ၶီႈယၢၼ်ႈ၊ ၽႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈဢမ်ႇႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း။ ၵူၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းတေၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း၊ ၵူၼ်းၶီႈယၢၼ်ႈ မၼ်းတေထွႆလင်သေငွႆးပႂ်ႉတူၺ်း။

(ၶႅၼ်းတေႃႈပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ တွၼ်ႈၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈသင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ)။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here