ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇဢမ်ႇႁပ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းသီၶဵဝ် ဢၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁဵတ်းပၼ်  

0
17

တီႈၽၵ်းတူၶၢမ်ႈမိူင်း ဝဵင်းမူႇၸေႈ  လႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ-မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႉမိူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း(ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ သီၶဵဝ်) လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ဢၼ်တေၶၢမ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်  ဝႃႈၼႆ ။

Photo SHAN-ၵူၼ်းၾင်ႇမူႇၸေႈ ပႂ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၶပ်ႉယႆၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတီႈၽၵ်းတူၶဝ်ႈမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း သီၶဵဝ် (ဢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ)ႁဵတ်းပၼ်ၼႆႉ မီးမွၵ်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၾႃႉၵူၼ်းမူႇၸေႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ‘”ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ဝႃႈ တီႈပပ်ႉသီၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းဢမ်ႇႁၼ်ၸႅင်ႈလီလႄႈၼႆသေ ၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉၶႃႈ။ တၢင်းယူပ်ႈယွမ်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈၼေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်းဢေႃႈ ဢၼ်လႆႈယၢပ်ႇၸႂ်တႄႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႉမူႇၸေႈသေ တေၶၢမ်ႈၶဝ်မိူင်းၶႄႇၼႆႉ မီးပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း သွင်ယၢင်ႇ။ သီၶဵဝ်ၼႆႉပဵၼ်ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း လႄႈ သီလႅင်ၼၼ်ႉပဵၼ်ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီ။

ယွၼ်ႉဝႃႈပပ်ႉဝႂ်သီၶဵဝ်ၼၼ်ႉၾၢႆႇၶႄႇဢမ်ႇႁပ်ႉလႄႈၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈၵေႃႈၵႃႈလႆႈႁဵတ်းပပ်ႉသီလႅင်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပပ်ႉသီၶဵဝ်ၼႆႉပဵၼ်ပပ်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း  ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇတႄႉ ၶဝ်ႁဵတ်းပပ်ႉသီလႅင်သေ ၶဝ်ႈ  ။ လႆႈပၼ်ၵႃႈပပ်ႉ 1000 တေႃႇထိုင် 2000 ပျႃး။ ပေႃးပဵၼ်ပပ်ႉသီလႅင်သမ်ႉ ပေႃးႁဵတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈၸႂ်ႉလႆႈတႃႇၼိုင်ႈပီ။ လႆႈပၼ်ၵႃႈမၼ်း 5 မိုၼ်ႇပျႃး။   –  ၸၢႆးဢွင်ႇ ၵူၼ်းမူႇၸေႈ  လၢတ်ႈ။

ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းသီၶဵဝ်ၼႆႉမိူဝ်ႈပီၵၢႆၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးပၼ်ႁႃမႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၾၢႆႇၶႄႇဢမ်ႇႁပ်ႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇလွင်ႈၽိုတ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈၵဵၵ်ႉ လၢၼ်ႇၽၵ်းတူၶဝ်ႈမိူင်းမူႇၸေႈလၢတ်ႈဝႃႈ  ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈပပ်ႉသီၶဵဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  5 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီၵၢႆ ။ ၾၢႆႇၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတင်း Sofeware ၶဝ်ၼႆသေၽွင်းၼၼ်ႉ  ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် ၵၢၼ်  လႆႈသင် ၶႅပ်းဝႂ်တၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း မႄႈသၢႆမႃးၸႂ်ႉ။

Photo Muse Youth- ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းသီၶဵဝ် တႃႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ 7 ဝၼ်း

ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း သီၶဵဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းငၢႆႈသေ ၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးယႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉၼမ်။ ၵူၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဝႂ်ၶဵဝ်   ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းမီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်  ။

ပပ်ႉသီလႅင်သမ်ႉႁဵတ်းယၢပ်ႇ။ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်။ သဵင်ႈၵႃႈမၼ်းၼမ်။ တၵ်းလႆးပဵၼ်ၵူၼ်းမူႇၸေႈၸင်ႇႁဵတ်းလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းႁဵတ်းပပ်ႉသီလႅင်ၼမ် – ၵူၼ်းမူႇၸေႈလၢတ်ႈ။

 


eastern_breeze
SHARE