ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆၵေႃႉ

0
36

ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ 3 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ် ၼဵင်ႈ။

Photo by – Tin Maung Thein/ ၵူၼ်းမိူင်း သွင်ၽူဝ်မေး ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၸၢႆးဢွင်ႇမဵဝ်းဝိၼ်း တင်း ၼၢင်းဢေးၽိဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 21-22/9/2019 ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လႄႈ ၼၢင်းယိင်း 1 ၵေႃႉ ၵႂႃႇလုမ်းလႃးသူၼ်ၼဵင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုမ်းၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇၶိုမ်းမႂ်ႇ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးၵူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းပွတ်းမိူင်းငေႃႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉၵႆႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ။ လွင်ႈလူႉတၢႆဢမ်ႇမီးသေတႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်းၶိုမ်းၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇၶိုမ်းမႂ်ႇ သွင်ၽူဝ်မေး ၵႂႃႇသူၼ်ၼဵင်ႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် ၵျွၵ်ႉမႄးဝႆႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႆႉသမ်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇမဵဝ်းဝိၼ်း ဢႃယု 35 ပီ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်းတူဝ်/ ၸွမ်းၶိင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၼၢင်းဢေးၽိဝ်ႇ ဢႃယု 38 ပီ သမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးၸွမ်းတိၼ်ၸွမ်းမိုဝ်းလႄႈ တီႈပုမ်။ မိူဝ်ႈ 17/9/2019 လုင်းၸၢမ်ႇၵွမ်း ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈသၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးၵူး လၢတ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းပွတ်းမိူင်းငေႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇၼမ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵႆႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။ မၢၵ်ႇဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဵပ်ႇၺႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇ ၸုမ်းလႂ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Tin Maung Thein/ ၵူၼ်းမိူင်း သွင်ၽူဝ်မေး ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၸၢႆးဢွင်ႇမဵဝ်းဝိၼ်း တင်း ၼၢင်းဢေးၽိဝ်ႇ

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ “ လွင်ႈၵၢၼ် သိုၵ်းၵေႃႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၺ်း။ ပေႃးတႄႉတႄႉမၼ်းတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်လူး။ ဢၼ်ၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ ဢွင်ႈတီႈမီးၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈပၼ်။ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်း လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉတင်းၼမ်သေ ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉလႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတဢၢင်း ၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုလ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇ 34 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 10 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။


eastern_breeze
SHARE