ပၢင်ၵုမ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EMC ၵမ်းထူၼ်ႈ 7  ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းၶၢင်

0
17

BNI ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EMC တီႈဝဵင်းၸေႈၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး)မိူင်းၶၢင်  ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။

Photo SHAN- တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶႅတ်ႉဢွင်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸေႈမိူင်းၶၢင်မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် EMC တီႈဝဵင်းၸေႈၼႃး ဝၼ်းတီႈ 16/9/2019

ပၢင်ၵုမ် EMC ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁွင်ႈႁေႃးမၵျွႆႇ ၼႂ်းပၢင်ႇ မၼေႃး ဝဵင်းၸေႈၼႃး။ ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16 ထိုင် 18 /9/2019 ။

ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈၼၼ်ႉလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၵ်းၶၢဝ်ႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။

ၸၢႆးမိူင်း ၽူႈထတ်းထွင်လိၵ်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်း BNI) ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶၵ်ႉၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မီႇတီႇယႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်း  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လီမွင် ၸႂ်တႄႉတႄႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်း။ ပေႃးပဵၼ်ၼၵ်းၶၢဝ်ႇၼႆ ၸၢင်ႈၺႃး တီႉ လႆႈၵူႈမိူဝ်ႈ။  ၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်းသႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ။  လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇ မီးသေဢိတ်း။ ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵေႃႈယင်းပႃး ဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ် 10 ဢၼ် ဢၼ်မီးၽေးတေႃႇသၢႆၸႂ်ငၢႆႈသုတ်းၼႆႉ  ၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်ၸၼ်ႉ 4-5-6 ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်း။ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးၾၢႆႇလင် 10 သေပွၵ်ႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo SHAN- ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EMC ၵမ်းထူၼ်ႈ 7 တီႈဝဵင်းၸေႈၼႃး 16-18/9/2019

ဝၼ်းတႄႇပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 200 ပၢႆ။ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 14 ၸုမ်း ဢၼ် ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း BNI ၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်ၵူၼ်း၊ ၸုမ်းႁၵ်ႉသႃၾိင်ႈငႄႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။   ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၶၢင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶႅတ်ႉဢွင်ႇၵေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်။

မၼ်းၸၢႆးမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မိူင်းဢၼ်မိူၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမီးသေမိူင်း၊ ယွၼ်ႉဝႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈၼမ်၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈၼမ်၊ လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး၊ ၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် သုၵ်ႉသၵ်ႉ ယုင်ႈယၢင်ႈ ပၼ်ႁႃတဵမ်ဝၢၼ်ႈတဵမ်မိူင်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မီႇတီႇယႃႇ – ဢၼ်ပဵၼ်သင်ႉလၵ်ႉထိ 4 ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼၢင်းၽေႃႉၵေႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ တေၶတ်း ၸႂ်ႁႂ်ႈၼၵ်းၶၢဝ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မီးဝႆႉဝႃႈ Ethnic Media for Justice ၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတွၼ်ႈတႃႇသိုဝ်ႇ။ ႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈမူႇပိူင် မၢႆမီႈ တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈ ပၼ်ၼၵ်းၶၢဝ်ႇၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးၽေးၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၵိုတ်း 2 ဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈတေဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းၶၢင်ယၢမ်းလဵဝ်၊ လွင်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၸူးတီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ၊ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်း၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈသဵၼ်းတၢင်းတႃႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်းလႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်ၵုမ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EMC ၼႆႉ တင်ႈတႄႇပီ 2013 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸတ်းႁဵတ်း မႃးၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၼႂ်းၸေႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပီဢွၼ်တင်းသုတ်း ၸတ်းၼႂ်းမိူင်းမွၼ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၸတ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။  ပီၼႆႉပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 7 ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းမိူင်းၶၢင်။


eastern_breeze
SHARE