Friday, June 14, 2024

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်တေႁဵတ်းၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2020

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA  ဢၼ်ပဵၼ် EAO  10 ၸုမ်းလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုပ်း သၽႃး ၾၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ NRPC ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။

Photo Credit to U Hla Maung Shwe-ပၢင်ၵုမ် NCA-S EAO လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝၼ်းတီႈ10 /09/2019 တီႈNRPC ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ  ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10 /09/2019 ။

- Subscription -

ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းတီႈ 10 ၼၼ်ႉလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ ။ ပိူင်လူင်တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႆႉယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢူးလႃႉမွင်ႇသူၺ်ႇတူဝ်တႅၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-   “ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉသေ လႆႈၶေႃႈတွပ်ႇဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်  PPST တေႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 9-10-11 ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သမ်ႉ တေမီးပၢင်ပွႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ တေၸတ်းတီႈၼေႇပီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ ။ ႁဝ်းၶႃႈပၼ်ၶေႃႈၶႆႈၸႂ်ဝႆႉဝႃႈၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼၼ်ႉ တေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် သေ တေတႄႇၶိုၼ်းပၢင်ၵုမ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ တႃႇတေလႆႈၶေႃႈတွပ်ႈ ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to U Hla Maung Shwe-ပၢင်ၵုမ် NCA-S EAO လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝၼ်းတီႈ10 လႄႈ 11 /09/2019 တီႈNRPC ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်းၽူႈၼမ်းၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း NCA-S EAO မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ဝႃႈ  –  တေဢုပ်ႇၵၼ် တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်း၊ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႊ၊ တႃႇပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်လူင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ တႃႇတေၸတ်းသၢင်ႈလႆႈပၢင်ၵုမ် လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2020 ၼႆႉၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။  ႁဝ်းၶႃႈတႄႉပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆNCA တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ပႃးၼႂ်း NCA ၼၼ်ႉၵႂႃႇ။  ဢၼ်ပိူၼ်ႈထတ်း သၢင်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၸုမ်း NCA-S EAO ၶဝ်ၼႆႉ ယူႇၼွၵ်ႈ NCA သေႁဵတ်း ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ယူဝ်ႉ ၼႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသေဢိတ်းၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၶတ်း ၸႂ်ႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ ပႃးမႃးၼႂ်း ၶေႃႈလႆႈၸႂ် NCA ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၢင်ႉဢမ်ႇႁၢတ်ႈ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ႇမျိၼ်ႉထုၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လၢတ်ႈဝႃႈ –  “ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉ ၶႆႈလႆႈ ၶေႃႈႁပ်ႉႁွင်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းလူၺ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈသိုပ်ႇၵူႈပၢၼ်။  ပိူင်လူင်တႄႉၵေႃႈ  ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် 2020 လႄႈသင် ဝၢႆးလင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 လႄႈသင် ၶႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ။   ၶႂ်ႈလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ။ ၸိူဝ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဢဝ်ၶေႃႈတွပ်ႇတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၼၼ်ႉၼႃႇ။  မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ  ၶဝ်ၶႆႈၶတ်းၸႂ်တႃႇလႆႈပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇဝႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈႁဝ်းၶႃႈၶတ်းၸႂ်တႃႇလႆႈ ၶေႃႈလႆႈၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈသၢမ်။ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်တင်းသွင်ၾၢႆႇသွင်ၸုမ်းမီးၼၼ်ႉသေ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်ၼႆႉတႄႉ တေဢၢၼ်းၸတ်းၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2020 ၼႆႉယူႇ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to U Hla Maung Shwe-ပၢင်ၵုမ် NCA-S EAO လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝၼ်းတီႈ10 လႄႈ 11 /09/2019 တီႈNRPC ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽူႈၼမ်းၸုမ်း  ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း၊ ၽူႈၵပ်းသၢၼ် ယေးပေႃႇမဵဝ်းဝိၼ်း၊ ဢိၵ်ႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇလျႅင်ႇမူင်းသၶွင်း ၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 15 ၵေႃႉ။

ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ် ၸွမ်ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ (သျေႉၼေႇၶျုၵ်ႈ) ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး၊ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႈမတေႃႇသမ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ၊ ၸွမ်သိုၵ်း မိၼ်းၼွင်ႇ၊ ၸွမ်သိုၵ်း (လိုဝ်ႈၵၢၼ်) ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး၊ ၸွမ်ႁၢၼ်ၸူဝ်းၼႅင်ႇဢူး၊ ၸွမ်ႁၢၼ်ၼေႇလိၼ်း၊ ဢူးလႃႉမွင်ႇသူၺ်ႇ၊ ဢူးမူဝ်းၸေႃႇဢူးၶဝ်ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ တူဝ်တႅၼ်းသၽႃးသမ်ႉပဵၼ် ဢူးပျူင်းၶဵဝ်ႇ တင်းမူတ်းမီး 10 ၵေႃႉ။

ဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈမုၼ်းပႃးၼႂ်း RFA  , U Hla Maung Shwe

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း