ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

0
90

လိၼ်ၵူၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 50 ၵေႃႉပၢႆ လႆႈၶၢႆႉတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း။

လိၼ်ၵူၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019 ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 9 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်ႊ 51 ၵေႃႉ လႆႈၶၢႆႉတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵႂႃႇယူႇၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းပီႈႁိူၼ်းၼွင်ႉ။ ယွၼ်ႉလိၼ်ၵူၼ်ႇသေ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ လူႉတၢႆ တႄႉဢမ်ႇမီး။

ဢူးၽဵဝ်းမိၼ်းထႅၵ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈလိၼ်ၵူၼ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 ၼၼ်ႉ  ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆႉ လိၼ်ၵူၼ်ႇလူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈမွၵ်ႈ 6 ထတ်း/ ပေႇၼႆႉ။ လိၼ်ဢၼ်ၵူၼ်ႇတူၵ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လိၼ်ဢၼ်ဢဝ်ၶီႈလိၼ်မႃးထူမ်ၾင်ႇႁိုၵ်း   ပူၼ်ႉမႃး မွၵ်ႈ 6-7 ပီ ၼႆႉၵူၺ်းလႄႈ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းၵေႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉ   ၵူၼ်ႇလူင်းၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း။ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈ 200 ထတ်း/ ပေႇၵႃႈၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်လိၼ်ပေႃးတေဢမ်ႇၵူၼ်ႇလူင်းထႅင်ႈ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၶပ်းၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ တီႈလိၼ် ဢၼ်လႅပ်ႈတေၵူၼ်ႇတူၵ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ  မီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈလႄႈ  ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ် ၽေးတေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸင်ႇၽွတ်ႇၶွမ်ႊမတီႊတႃႇတေလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ႁဵတ်း သၢင်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။

လိၼ်ၵူၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019

ဢူးၽဵဝ်းမိၼ်းထႅၵ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ လိၼ်ၵူၼ်ႇ၊ ၽႃဢုတ်ႇၵူၼ်ႇပၢင်း၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူႈပီယဝ်ႉ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/9/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်း ႁႃႇယႂ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉတီႈတႅမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 17 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆလွင်ႈ ၸွမ်းၼမ်ႉသေ လႆႈလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/8/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 60 ပီ လႆႈလူႉတၢႆ ၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE