ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇလဵင်ႉၵႂၢႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃ

0
40

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇလၢမ်ႈၵႂၢႆး/ လဵင်ႉၵႂၢႆးသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်း ယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး။

Photo by – Tin Maung Thein/ ဢူးၵျေႃႇၶႅင်ႇ ဢၼ်ယဵပ်းၺႃးမၢၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းၼၼ်ႉ ဢူးၵျေႃႇၶႅင်ႇ ဢႃယု 42 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၵႂႃႇလၢမ်ႈၵႂၢႆးတၢင်း ပွတ်းႁူဝ်ဝၢၼ်ႈသၢင်ႇသေႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် 3 လၵ်း ၼႂ်းၵိင်ႇၽႄမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇလၢမ်ႈၵႂၢႆးသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇသႂ်ႇ တိူဝ်ႉတီႈၶႃႈမၼ်းၸၢႆး။ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ လႆႈသူင်ႇ ယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄးဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸီႇဝိတ်ႉတ ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်တူဝ်လုင်းၵျေႃႇၶႅင်ႇမႃး သူင်ႇတီႈႁူင်းယႃမိူင်းငေႃႉ လုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃမိူင်းငေႃႉ ၶိုၼ်းသူင်ႇၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃလူင် ၵျွၵ်ႉမႄး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း ဝႃႈၼႆ။

“သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ဢူးၵျေႃႇၶႅင်ႇၵႂႃႇလၢမ်ႈၵႂၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးပႆသဵၼ်ႈၼိုင်ႈသေ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼင်ႇ ႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိၵႂႃႇမႃးၵၼ်လီလီ” ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၵိင်ႇၽႄမိူင်းငေႃႉၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး SSPP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE