ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် တႃႈၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်

0
84

တွၼ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်း ပေႃးတေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇလီၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်။

Photo by – Sai Tiger Tai/ ရူတ်ႉၵႃး ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်း တိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ထိုင် 8/10/2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ တွၼ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်ႈငူပ်ႉငီႉ လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်း ပေႃး တေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈလီ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းယူႇ 1 လိူၼ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထူဝ်းႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ တူင်ႉၼိုင်ႉ ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇလႄႈသင်၊ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇဝႃႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ်၊ တီႈလႂ် တိုၼ်းတေတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လုၵ်ႈၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႊၵဝ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၼ်းလိူၼ် 10 မူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွႆးၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ (ပၢႆႊယီႊသိုဝ်ဝူႉ) လႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈတေပႃးၼင်ႇၵဝ်ႇဢိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တင်ႈတႄႇၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2019 မႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်မၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၵူႈ ဝၼ်း။ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႈၺႃးၽဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 31/8/2019 ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ NRPC တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIO/KIA၊ တဢၢင်း TNLA၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ရၶႅင်ႇ AA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင်။ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း လူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း(ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း) ထႅင်ႈ တႃႇ 21 ဝၼ်း တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1-21/9/2019 ဝႃႈ ၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်ၵုမ်တီႈၵဵင်းတုင် ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16-17/9/2019 ၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်းတေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA/ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 9/9/2019

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE