ၵူၼ်းမိူင်း – ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃးသဵၼ်ႈတၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ တိုၵ်ႉမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇ

0
75

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇယႂ်ႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း – ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၵႂႃႇမႃး တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ – ၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇ။

Photo by – Shar Htat Paing facebook/ ရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၽဝ်တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/9/2019

ၸၢႆးၼေႃႇသႅင် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဝၢႆးၶဝ်ၽဝ်ၵႃးတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 ၼၼ်ႉသေ ရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈၾၢင်ႉသတိၵၼ်သေ ၵႂႃႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢင်ဝၼ်း၊ ၵၢင်ၶမ်ႈ။ တွၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးရူတ်ႉၵႂႃႇမႃးၵႃႈႁိုဝ်။ ပၢင်တိုၵ်းတေလႆႈဝႃႈယဵၼ်ယဝ်ႉႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ပႆႇယဵၼ် ယင်းတိုၵ်ႉငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇ ဢိတ်းဢွတ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈ ဝႃႈငဝ်းလၢႆးပႆႇသုၵ်း – ပႆႇလိပ်းတႄႉတႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼေႃႇသႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵူတ်ႉၶၢႆတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းဝႆႉမွၵ်ႈ 1,200 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်မႃး မီး 3-4 ဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းယု ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 40 ပၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းမီး 5 လင် လႆႈၵိုတ်း လိုဝ်ႈဝႆႉတႃႇဝူင်ႈပၢႆ။ တိုၵ်ႉလႆႈပိုတ်ႇၶိုၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

“ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တၢင်းပွတ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁဝ်းၶႃႈယူႇလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇတတ်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်း ၾႆးၾႃႉတင်းမူတ်း တေမီးမွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းၼႆႉၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇႁတ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်တႄႉတႄႉ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်တၢင်းတိုၵ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မႃးပၵ်းတပ်ႉဝႆႉမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ တၢင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပၢင် တိုၵ်းပဵၼ်လႆႈယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်း 17 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇ ၸဵပ်း 27 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ဢၼ်ၺႃးၺွပ်းၵႂႃႇ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 9 ၵေႃႉ။ ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၺႃးၽဝ် ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇ ၸေႊ ဢမ်ႇယွမ်း 22 လမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵၢမ်ႇပေႃႉၸတၢႆး ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈ ပိၵ်ႉဝႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းမီး 89 လင်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 11,830 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးသွၼ် 403 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝႆႉ”ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၾၢႆႇလဵဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/10/2019 ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/8/2019 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ႁုပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈလၢႆလၢႆယၢင်ႇ။ ပႃးၸဵမ်တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်း။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်း ၵိုတ်း ၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ 21 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 21/9/2019 ၼႆႉ။ တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႆႈ သွင်ၾၢႆႇတေႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင် ထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16-17/9/2019။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE