Monday, June 17, 2024

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၽိတ်းၵၼ်ယွၼ်ႉငိုၼ်း 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇသေ ႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ

Must read

တႆးၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ 2 ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ယွၼ်ႉငိုၼ်း 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈလူင်းမိုဝ်း ဢဝ်မိတ်ႈတမ်တႅင်းၵၼ်တၢႆ။

ဝၼ်းတီႈ 16/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးငႄး တင်း ၸၢႆးတွင်ႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်၊ ၸၢႆးတွင်ႇၵူႈငိုၼ်း ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇသေ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၸၢႆးတွင်ႇပႆႇတႅၼ်းငိုၼ်းလႄႈ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ ယွၼ်းသေႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉမၢၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸၢႆးတွင်ႇဢမ်ႇတႅၼ်းငိုၼ်း 2 ႁဵင်သေ သမ်ႉမႃးယွၼ်းသေႃးၶိုၼ်းတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ထိုင်တီႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်၊ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ ဢမ်ႇပၼ်သေႃးလႄႈ ၸၢႆးတွင်ႇ တႅင်းၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇတၢႆ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼွင်ယႅင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ။

- Subscription -

ၼၢင်းပုၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၶဝ် 2 ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃး ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းမီးဝႆႉယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း။ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပဵၼ်ၼႆ ဢၢႆႈတွင်ႇၼႆႉ မၼ်းမီးငိုၼ်းၸပ်းတူဝ်ဝႆႉ 4 ၽၼ်း ဝၢတ်ႇသေ ၸူဝ်းဢဝ်ၽူဝ်ၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈဢွၵ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆလူတ်ႉၶိူင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်မၼ်း ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တေလႆႈဝၢင်းငိုၼ်းဝႆႉ 6 ၽၼ်းဝၢတ်ႇၼႆသေ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ယိုမ်ငိုၼ်းၽူဝ်ၶႃႈႁဝ်းဝႆႉ 2 ၽၼ်း။ ၵမ်းၼႆႉ ၽူဝ်ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ပေႃးၼႆ လူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ မႂ်းဢဝ်ၵႂႃႇၶီႇ ၵၢၵ်ႇသေႃးလူတ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းမီး 2 မၢၵ်ႈ မႂ်းဢဝ် ၵႂႃႇမၢၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵဝ်ၵေႃႈၵဵပ်းဝႆႉမၢၵ်ႈၼိုင်ႈ သင်ဝႃႈ မႂ်းမီးငိုၼ်း မႃးပၼ်ၵဝ်မိူဝ်ႈလႂ် တေပၼ်ၶိုၼ်း ၵၢၵ်ႇသေႃး မၢၵ်ႈဢၼ် မီးတီႈၵဝ်ၼၼ်ႉ။ လူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶီႇ မွၵ်ႈပီပၢႆယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ဢၢႆႈတွင်ႇၼၼ်ႉ ၸွမ်းမႃး ယွၼ်းၵၢၵ်ႇသေႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇယွမ်းပၼ် ထိုင်တီႈၶႃသွင်ၵေႃႉ ပေႃးၽိတ်း မေႃးၵၼ် ဢၢႆႈတွင်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၽၼ်းသႂ်ႇၽူဝ်ၶႃႈၵမ်းလဵဝ်။ ၵမ်းၼႆႉ ၽူဝ်ၶႃႈၵေႃႈ လမ်းၸွမ်းတၢင်း လင်မၼ်းသေ လႆႈၵႂႃႇလူႉတၢႆတၢင်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႃႈပၢၵ်ႇသွႆး” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် တူဝ်ၸၢႆးတွင်ႇ ၵူၼ်းၵေႃႉဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇၼၼ်ႉ ပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ သေ ယူႇတီႈၵေႃႉပဵၼ်မေး ၼၢင်းပုၼ်ႉ လႆႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇဝႆႉ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်း တူဝ်ၸၢႆးတွင်ႇ မႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇလီပဵၼ် ႁဝ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ် မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လီလီ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်တႆးၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 20/12/2017 ႁဝ်းၶႃႈ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ သၼ်တီႇထမ်း ဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇၶႃႈ။ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ မႃးၸွႆႈၵိၼ်လူႇတၢၼ်း ၸွမ်းသေၵမ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးငႄးၼႆႉ ဝႆႉတီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်း တီႈ 20/12/2017 တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ သၼ်တီႈထမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇၼႆႉ ဢႃယု 46 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းလႃႉ ပႃႈသူၺ်ႇမိၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆဢွႆႇ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႄႇၼႃးႁိူၼ်းၵိုၵ်းၸွမ်း ၼၢင်းပုၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 2 ၵေႃႉ။ ၸၢႆးတွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးမုၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူၼ်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း