ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၵ်းလႆႈသွၼ်လိၵ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

မိူဝ်ႈလဵဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈယိူင်းဢၢၼ်းပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးမိူင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၼႆသေၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ် ႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈထဵင်ၵၼ်ယူႇ ဢၼ်ပႆႇၸၢင်ႈႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃလွင်ႈဢဝ်ၽႃသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၸုမ်းဢွၼ်ႇ သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈယိူင်းဢၢၼ်းဢဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ တႃႇဢူမ်ဢိုၼ်တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ တင်ႈတႄႇၼေႇဝိၼ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ တဵၵ်းႁႂ်ႈသွၼ်ၽႃသႃလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ ၽႃသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇမီး တိုဝ်းတၢင်း တႃႇတေလႆႈသွၼ်လႆႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇဝႃႈတီႈလႂ်၊ သင်ဝႃႈတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသွၼ်/ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉတိုၼ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ထိုင်တီႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်လူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ့သေ တင်ႈတႄႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းမႃးၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈပိုတ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းမႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈသွၼ်ပၼ်ၼႂ်းၸၼ်ႉဢွၼ် လႄႈသမ်ႉသွၼ်ပၼ်ၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၵူၺ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶိူင်ႈၵႅမ်မိုဝ်း၊ ၶူးသွၼ် လႄႈ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈၵေႃႈဢမ်ႇပၼ်လႆႈတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။

ယူႇတီႈမၢႆမီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉပႃႈတႂ်ႈမတ်ႉတႃ 4 လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တၵ်းတေလႆႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၵူၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးတိုဝ်းတၢင်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတူဝ်ၵဝ်ႇၶဝ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၽႃသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽႃသႃတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉမႂ်ႇမႂ်ႇ လႄႈမေႃထတ်းသၢင်ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ လႆႈဝႆးတႄ့တႄ့ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽႃသႃဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽႃသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီး တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶဝ် တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉ တၵ်းထုၵ်ႇလႆႈသွၼ်ပၼ်ၽႃသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ၸႂ်ႉလၢတ်ႈတေႃႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလႄႈတႆးၵေႃႉၶဝ် ၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ပေႃးၼၼ် ၸင်ႇၶဝ်တၵ်းတေလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၽၢႆၽႂ်းဝႆးဝႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မတ်ႉတႃ 6 ၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း (Nationwide Ceasefire Agreement – NCA) တႅမ်ႈဝႆ့ဝႃႈ-ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈတႃႇတေပူၵ်းပွင်လွင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ၵုမ်းၵမ် ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလၢႆလၢႆၸဝ်ႈသေထတ်းသၢင်ဝႃႈ လွင်ႈသွၼ်လိၵ်ႈၽႃသႃၵူၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ်တွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈ- သၢႆၼမ်ႉၶူင်း

ၶေႃႈမုလ်း – ပပ်ႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 12, December 2018

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE