Monday, July 15, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ / သႃသၼႃ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇထူပ်းၽေးသိုၵ်း

Must read

ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ပေႃးလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်-မိူင်းသူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၶၢဝ်းၵတ်း လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵတ်ႇၼႃးပေ။

ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၸဝ်ႈၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး/ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသူႉၸၼ်ႇတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵတ်ႇၼႃးပေၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇမႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉ။ ၸင်ႇမီးသင်ၶၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢၼ်မီးၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉပၢင်တင်းသဵင်ႈ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸင်ႇမႃးပဵၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶၢဝ်းၵတ်းလႄႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉ”- လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ တႄႇဢဝ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈပီ 2015 တင်းဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈၸုမ်းသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် တီႈတႃႈသၢမ်ပူးၼၼ်ႉလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ်လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇ။ ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၶိုၼ်း ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ လႆႈၵႂႃႇႁၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ဢမ်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပေႃး လႆႈပဵၼ်မႃးႁူင်းႁဵၼ်းတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းၶိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵတ်ႇၼႃးပေ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၽူႈႁူႉႁၼ် ၽူႈပွင်ပဵၼ်လႆႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃႈၸွႆႈႁႃပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇၸိူဝ်းၶဝ်သေၵမ်း”- လၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းပႃးၼင်ႇၼႆ။

ပၢႆးပၺ်ၺႃၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈတူၵ်းတႅမ်ႇတႄႉတႄႉ၊ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵတ်ႇၼႃးပေၵူၺ်း၊ ယင်းမီးယူႇထႅင်ႈလၢႆတီႈ ဢၼ်ယင်းပႆႇလႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်- ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်မ လၢတ်ႈၼႄပႃးထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁူႉထႅင်ႈ မိူဝ်ႈပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈမီးငိုၼ်းတွင်းၸွႆႈထႅမ် မေႃသွၼ်လႄႈပပ်ႉႁဵၼ်း ၶိူင်ႈတႅမ်ႈၶိူင်ႈၸႂ်ႉသွႆၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းယူႇ။ ဝၢႆးသေတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ မေႃသွၼ်ၶဝ်ၵေႃႈဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၼႃႈတီႈသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇၼႆလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈႁတ်းမႃးယူႇ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇ 2 ပီ- ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵတ်ႇၼႃးပေၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးပႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မူႇဝၢၼ်ႈၼႆႉ မီးယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးမိူင်းၼွင်-မိူင်းၸၢင်၊ မီးလင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 60 ပၢႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီ 2015 ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၶိုၼ်းလႆႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉပၢႆ ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးဝႆႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း