ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မထႅင်ႈ

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ မီးမေႃသွၼ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 153 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 15-20/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈတင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ၽြႃးႁိၼ်ၶၢဝ် ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸၢႆးလႃႉထူၺ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သွၼ် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႅၵ်ႇႁဵတ်းပဵၼ် 3 ပၢင်သေ ပူင်သွၼ်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်ၵႂႃႇ၊ မိူၼ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တင်းၸၼ်ႉၼိုင်ႈ ယႅၵ်ႈပဵၼ်ပၢင်ၼိုင်ႈ၊ ၸၼ်ႉသွင် ပၢင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၸၼ်ႉသၢမ် ပၢင်ၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ ၶူးသွၼ် ဢၼ်မႃးပူင်သွၼ်မီး သင်ၶၸဝ်ႈ 10 တူၼ်၊ မေႃသွၼ်ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ၊ မေႃ သွၼ်ယိင်း 11 ၵေႃႉ။ ၶူးသွၼ်ဢၼ်မႃးပူင်သွၼ်သမ်ႉ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ သႅၼ်ဝီ၊ တူၼ်ႈတီး၊ သီႇပေႃႉ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ဝတ်ႉမိူင်းတိူၼ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉသမ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 32 တူၼ်၊ ၸၢႆး 32 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 89 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 153 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်မေႃသွၼ် တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ၊ မိူင်းယၢင်း၊ ထုင်ႉပၢင်ၼႃးၵုင်းသႃႇ၊ ၼႃးၼၢင်း၊ ႁူဝ်ပၢႆ၊ မၢၼ်ႈၸႄႈ၊ ႁူဝ်ၼႃး ၵုင်းသႃႇ၊ ၼမ်ႉပွင်ႈ မိူင်းတိူၼ်း၊ ၵုၼ်ႁဵဝ်း၊ ၸႄႈပွင်ႈ၊ ၵုင်းမူင်ႈ၊ ၶုမ်ႇၸူင်၊ မၢၼ်ႈပႅၼ်ႈ၊ မႅင်းၵႅင်း၊ ၼမ်ႉမႃႉ၊ လုၵ်းဝၢႆလႄႈ လွႆငိုၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်သမ်ႉ တင်းမူတ်း မီး 20 ပၢင်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မသမ်ႉ တင်းမူတ်း မီး 5 ၶေႃႈ – 1) ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မေႃၶဝ်ႈဝတ်ႉဝႃး ၼပ်ႉယမ် ရတၼႃႇသၢမ်ၸဝ်ႈ၊ 2) ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉၼႂ်းထမ်မလႄႈ တၢင်းယၢမ်ႈလီ၊ 3) ႁႂ်ႈဢဝ်ထမ်မသေ ပူၵ်းပွင် ၽဝၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ 4) ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ 5) ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉသႃထိင်းသိမ်း ၽႃသႃ သႃသၼႃ၊ လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here