မူႇပိူင်ပိုၼ်ႉငဝ်ႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) သဵၼ်ႈတၢင်းပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁႅၼ်းတမ်းဝႆႉ

Photo by – SHAN

တီႈဢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈႁႅၼ်းတမ်းလၵ်းမိူင်းၼႆႉ ပိူင်ၾၢင်လမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ် “မူႇပိူင်ပိုၼ်ႉငဝ်ႈ” လၵ်းမိူင်းဢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ မူႇပိူင်ပိုၼ်ႉငဝ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၸီႉၸႅင်ႈၼႄ ႁၢင်ႈၾၢင်ၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼိုင်ႈဢၼ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸႅင်ႈၼႄပႃးပိူင် ပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉလိူၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၽွင်ႈယဝ်ႉ။ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈ “မူႇပိူင်ပိုၼ်ႉငဝ်ႈ” လၵ်းမိူင်းၸိုင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈဢၼ်သေ ၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇႁူႉလႆႈဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ပိူင်သူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ ႁိုဝ်၊ ပိူင်ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉႁိုဝ်၊ ပိူင်ၻီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိူဝ်းယမ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ဝႆႉၼၵ်းတေႃႇ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ-မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ မႄးႁႅၼ်းတမ်းလၵ်းမိူင်း 1947 မိူဝ်ႈ 1961 သေ ပဵၼ်မႃးၸိုင်ႈမိူင်းယင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၵိူဝ်းယမ် ဢၼ် ဢဝ်ၸၢဝ်းၵိူဝ်းယမ်ပုတ်ႉထ ပဵၼ်သႃႇသၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉလႂ်၊ တူၺ်းလၵ်းမိူင်း 1974 ၸိုင် တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ပိူင်ဢၼ်ယင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉၼၼ်ႉလႂ်၊ တူၺ်းဢဝ်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈမူႇပိူင်ပိုၼ်ႉငဝ်ႈ မၢႆ (6)သေ ၸၢင်ႈႁူႉလႆႈဝႃႈ ဢဝ်လၵ်းမိူင်းႁႅၼ်းတမ်း ႁႄႉၵင်ႈပၼ် ပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇဝႆႉ မၼ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၵိုမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုလ်း ဢဝ်မႃးတီႈပပ်ႉ “ပိူင်ၾၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ” ဢၼ်သလၢႆးလျႅင်ႇမူင်း သႃၶူင်းတႅမ်ႈ။ ၵၢၼ်ႈသႅင်ဢၢႆႈၽွင်း ပိၼ်ႇတႅမ်ႈၾၢႆႇတႆး။

သဵင်ၶဝ်ႇႁွၵ်ႈ

ၶေႃႈမုလ်း – ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈမၢႆ 007 August, 2018


eastern_breeze
SHARE