ႁူင်းႁုင်ယၢမ်းလူင်  ဝႃႉ UWSA တီႈဝဵင်းမိူင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇလုသုမ်းၼမ်

0

ဝၼ်းထိ 23 ႁူဝ်ၶမ်ႈႁိမ်း 4  မူင်းပၢႆပၢႆၼၼ်ႉ ႁူင်းၸၢၵ်ႈလူင်လင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီး ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဝႃ့ UWSA ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇ ၾႆးၽုပ်ႉလုၵ်ႉႁုပ်ႇမႆႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇတိူဝ်ႉ ၵေႃႈၼမ် ၸိူဝ်းလူႉသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၵေႃႈမီး။

ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇယွၼ်ႉၽႂ်ၵွပ်ႈသင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်ႁူင်းႁုင်ယၢမ်း းလူင် ၼႂ်းၸုမ်းဝႃႉတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by Map/ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈဢၼ်ၼေမိူင်းမႂ်ႇ ၊ ပၢင်သၢင်း

ၵူၼ်းဢၼ်ႁူပ်ႉႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁူင်းၸၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၵဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁူင်းႁုင်ယၢမ်း တႅၵ်ႇ လႄႈ ႁိမ်းႁွမ်း မွၵ်ႈၽၢၵ်ႇဝၢၼ်ႈတႄႉ တုမ်ႉ ယွၼ်ႈမူတ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၵေႃႈ တမ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ပၼ်ႁႃ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးလူင်ၼႆႉယူႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

 

“ဢၼ်တႅၵ်ႇၼၼ်ႉၸႂ်ႈတႄႉဢေႃႈ။  ပဵၼ်ႁူင်းႁုင်ယၢမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းမိူင်ႁႄႈ ၼၼ်ႉတႅၵ်ႇဢေႃႈ။ တႅၵ်ႇၵွပ်ႈသင် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ ” – ၼႆ ဢူးၺီႇရၢၼ်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ဝႃႉ UWSA ဢၼ်ၵွၼ်းလုမ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၼင်ႇၼၼ်။

 

ဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်တေမႃးၼႆႉ ၸုမ်းဝႃႉၵိုတ်းတိုၵ်း ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA သေ တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ ။ သမ်ႉပဵၼ်ၽွင်းတိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁဵတ်း ပွႆးလူင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပႃး။ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၵေႃႈ ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၽေးလူင်ၼႆႉသမ်ႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

 

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE