ၸဝ်ႈႁၢၼ်သၢင်ႇၶမ်း ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵိုတ့်ၵၢၼ်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈလူ့သဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

0

ၸဝ်ႈႁၢၼ်သၢင်ႇၶမ်း ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵိုတ့်ၵၢၼ်ပၢၼ်ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် လူ့သဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်း ထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ်။

Photo by SHAN/ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်မႃႇသႃႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ်သၢင်ႇၶမ်း ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵိုတ့်ၵၢၼ်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈဢၼ်လႆႈလူ့သဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

ဝၼ်းတီႈ08/02/2019 ၸဝ်ႈႁၢၼ်သၢင်ႇၶမ်း ဢႃယု 81 ပီ ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵိုတ့်ၵၢၼ် ပၢၼ်ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် လူ့  သဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ယူႇတီႈလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၊ ပီႈၼွင့်ဢိၵ်ႇ ဢူၺ်းၵေႃ့ဢူၺ်းသေႈ လုၵ်ႈၼွင့်ပွင်ႈပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်လုမ်းလႃး    သၢင်းၵဵဝ်ႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/02/2019 တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈမႄႈၵႃ့ ဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ။

Photo by SHAN/ ပၢင်မႃႇသႃႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ်သၢင်ႇၶမ်း ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵိုတ့်ၵၢၼ်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈလူ့သဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

လုင်းဝႃႇလိင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃ့ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၼ်တင်းၸဝ်ႈႁၢၼ်သၢင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ႁဝ်းႁူ့ၸၵ်းၵၼ်မႃးၼႆ့ ၶၢဝ်းတၢင်းမီးၵႂႃႇ 50 ပီပၢႆယဝ့် မၼ်းၸဝ်ႈၼႆ့ မီးၼမ့်ၵတ့်လၢႆမဵဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးယႃႈယႃလိူဝ်ၼၼ့်လၢတ်ႈလႆႈလၢႆၽႃသႃ ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းသင်ၵေႃႈႁဵတ်းတႄ့တႄ့ ဢဝ်တႄ့ဢဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းလဵၼ်ႈႁဵတ်းလေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ၵေႃ့ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၼွႆ့သေႃးယၼ်ႇတၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆ့ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ပိုၼ့်ပွႆႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ့်ၶိူဝ်းမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႈလင်တႄ့တႄ့ ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈလူ့တၢႆၵႂႃႇၼႆ့ ပဵၼ်ဢၼ်သုမ်းလူင်လၢင်တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ့်ၶိူဝ်းႁဝ်းယဝ့် ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်သၢင်ႇၶမ်းၼႆ့ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1939 ၵိူတ်ႇတၢင်းပွတ်းမိူင်းလႃႈၸၼ်းတႃ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တႆး တႂ်ႈၶူင်းၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႊၼၼ်ႊ မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ့်ၶႄႇၽိူၵ်ႇ ဝၢႆးမႃးမိူဝ်ႈပီ 1962- 1963 ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်သေ ႁၢပ်ႇၵိုတ့်ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃး လိူဝ်သေမီးၼမ့်ၵတ့်ၾၢႆႇၵၢၼ်တိုၵ်းယဝ့် ယင်းမီးၼမ့်ၵတ့်ၾၢႆႇပၢႆးမေႃယႃ ၾင်ၶဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ လႆႈႁပ့်တၼ်းႁဵင်းၸဝ်ႈႁၢၼ်မိူဝ်ႈပီ 1972 ၼႆယဝ့် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here