သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၵ်ႇဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

0
42

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 69 ၵမ်းထူၼ်ႈ 1 တီႈဝတ်ႉထၢတ်ႈၸွမ်သဝၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။

Photo by – Jao Vepulla/ ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 69 တီႈဝတ်ႉတိၼ်ထၢတ်ႈၸွမ်သဝၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ၶဝ်ႈ ဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် တီႈဝတ်ႉတိၼ်ထၢတ်ႈၸွမ်သဝၼ် ဢိူင်ႇယၢင်းၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၸဝ်ႈၶူး ၵုလိသ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် တီႈတိၼ်ထၢတ်ႈၸွမ်သဝၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း၊ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ မဵတ်ႉတႃႇတြႃး ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး၊ တွၼ်ႈပၼ်ဝႂ် ယွင်ႈ ယေႃး ၸဝ်ႈတႃႇၼ၊ သပ်းလႅင်းၼႄငိုၼ်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇ၊ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈႁူမ်ၸူမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တူင်ႉတၵ်ႉသူင်ႇ သင်ႇၵၼ် သေ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ။ ပၢင်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သင်ၶၸဝ်ႈတႄႉ ဢွၵ်ႇၶမ်ႈဝႃးယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် ပီၼႆႉသမ်ႉ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း တင်းသဵင်ႈ 68 တူၼ်၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 36 ၸဝ်ႈ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် 104 ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် တီႈဝတ်ႉတိၼ်ထၢတ်ႈၸွမ်သဝၼ် ပီၼႆသမ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 10 ပဵၼ် ဝၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 20 သမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 21 မိူဝ်ႈ ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တင်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၾၢႆႇမိူင်း/ ၵိူင်းယူၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် တီႈ ဝတ်ႉၵွင်ႉ ဢိူင်ႇဝတ်ႉသၢဝ်း၊ ဝတ်ႉၵဵင်းၽွင်း ဢိူင်ႇယၢင်းလေႃးလႄႈ ဝတ်ႉလွၵ်ႇၿူဝ်(မွၵ်ႇမူဝ်) ဝဵင်းမႂ်ႇသေ ဢွၵ်ႇ ဝၢတ်ႈ တိုဝ်းၵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/01/2019 ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 20/01/2019 လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးပီၼႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 70 သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၸတ်းပၢင်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်း ၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ – လႅတ်ႇၼုမ်ႇ မင်းရၢႆး (ၵဵင်းတုင်)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here