Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း

မၢႆမီႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇသင် ? ၽူႈလဵပ်းႁဵၼ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း /ၵၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ထတ်းသၢင်ဝႆ့ၸိူင့်ႁိုဝ် ?

(ဝၼ်းထီ့ 10 လိူၼ် February ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈပူၼ့်မႃးၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈ တေ  တႄႇ ၸႂ့်တိုဝ်း မၢႆမီႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃယုတဵမ် 18 ၶူပ်ႇၵူႈၵေႃႉ တၵ်းလႆႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ် သိုၵ်း ၵူႈၵေႃ့  - ဝႃႈၼႆဝႆ့ ။ ...

Latest news

- Advertisement -spot_img