Wednesday, July 17, 2024

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈၵဵင်းတုင် တႄႇၸတ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ 5 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်

Must read

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တႄႇၸတ်းႁဵတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 26-30/11/2017 ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇ တႆး 2112 ၼီႈ တီႈၵၢင်ပၢင်ႇၶူင်ႇၵႂၢႆးၸူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19-20/11/2017 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၼိုင်ႈၶမ်ႈၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁိုၵ်ႉၵၼ်တင်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈၵဵင်းတုင် 39 တူၼ် လႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီမႂ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပီၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈတီႈၵဵင်းတုင်သမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉ ယွင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း တင်းမူတ်း 39 တူၼ်သေ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ မၼ်းမႃး ႁိုၵ်ႉၵၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉမႃးၸတ်း ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈၵဵင်းတုင် မီးပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ မိူင်းထႆး မႃးၶဝ်ႈၶၢႆၶူဝ်းသိၼ်ၵႃႉ တင်းမူတ်း 42 သုမ်ႉ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ ဝၼ်းႁပ်ႉၸဵင်တႄႉ တေဢမ်ႇၸတ်ႁဵတ်း။ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးမီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း တွၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ တေမီးပၢင်ၼႄတၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ/ တူဝ်း၊ လၢႆးမိုဝ်း၊ တၢင်းၵႃႈ ယိူင်း/ ၸိူင်း လႄႈ ပၢင်မူၼ်ႈ သိူဝ်းပၢၼ်မႂ်ႇ/ ပၢၼ်ၵဝ်ႇလႄႈ သိူၼ်၊ ၶပ်ႉ၊ သေႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 30/11/2017 ပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇ ယၢတ်ႇၼမ်ႉလႄႈ ၵိၼ်ၸဵင် လဵင်ႉလူၵၼ်တီႈဝတ်ႉမိူင်းလီပဵင်းၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉၼင်ႇပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတုင် ၸတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဝၢႆးဝၼ်းႁပ်ႉၸဵင်ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႈ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ပီမႂ်ႇတႆး ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၼႃးၵူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်တေဢၢၼ်ႈ ၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မူၼ်း တေမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
Previous article
Next article
ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾၢႆၼမ်ႉၶိုၼ်ၵူၼ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈထူင်ၶဝ်ႈ၊ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ သူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ၸွမ်းဢိူင်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်း တုင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးသၢမ် ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇယၢင်းလေႃး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ထူမ်ႈၼမ်တႄႉ။ ယွၼ်ႉၾၢႆၼမ်ႉဢၼ်တဵင်ဝႆႉၼႂ်းၵႄးၼမ်ႉၶိုၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆမၼ်းတႅၵ်ႇ။ ၼမ်ႉၼႆႉလႆ ၼွင်းၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈဝႆးၼႃႇ မၢင်ၵေႃႉၶဝ်ႈပိူၵ်ႇဢၼ်ဝႆႉၸွမ်းတႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းၶၢႆႉသေ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈသႂ်ႇ မၢင်ၵေႃႉ လူႉသုမ်းၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ မွၵ်ႈ 100 ထူင်ပၢႆ ၵေႃႈမီး။ ၽႃဢုတ်ႇႁိူၼ်းမၢင်ၵေႃႈ ၵူၼ်ႇပင်းၵေႃႈ မီး။ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇဢၼ်ၵူၼ်ႇပင်းၵေႃႈမီး။ ၼွင်ပႃဢၼ်ၼမ်ႉမႃး လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈသေ တႅၵ်ႇပႅတ်ႈ ပႃလႆလွင်ႈၸွမ်း ၼမ်ႉၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃးတႄႉဢၼ် ပုမ်ဝႆႉ(ၵွင်ဝႆႉ) ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ယဝ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈ မီးၽႂ်ယဝ်ႉ တၼ်းဢဝ်ယဝ်ႉၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ။ လွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႈၼႃးတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဢၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉ ထူမ်ႈထူင်ၶဝ်ႈၶဝ် ဢၼ်ဢဝ်ဝႆႉၸွမ်းတႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ပႆႇဢဝ်သႂ်ႇယွင်သႂ်ႇယေးၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉၵႄး မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၶိုၼ် ၼမ်ႉလၢပ်ႈ ၼမ်ႉႁွင်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉၵႅပ်ႈ၊ ႁွင်ႈၼမ်ႉတိုၼ်ႈ သၢႆးၼမ်။ ထႅင်ႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၾၢႆၼမ်ႉဢၼ်တပ်ႉၼမ်ႉသႂ်ႇၼႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇလၢၼ်ႇပိုတ်ႇၾၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 23-25/11/2017 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေ လႆႈဝႃႈ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပီၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းတႄႉတႄႉ။ ၼမ်ႉၼႆႉ တႄႇလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်း တီႈ 23 ၵၢင်ၶိုၼ်းမႃး ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25 ၼမ်ႉၸင်ႇတေယွမ်ႈလူင်း တေလႆႈဝႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ 2 ဝၼ်းပၢႆ။ ၶဝ်ႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉ ပုမ်ႇဝႆႉသေ ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ၵေႃႈမီး။ မၢင်ၵေႃႉ ပႆႇတၼ်းပၢတ်ႇ ၵေႃႈမီး” ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၵႂႃႇတီႈၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈ တမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ တီႈၸႄႈ တွၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ၶဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁဵတ်းလိၵ်ႈသေ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈတႄႉ ၶဝ်ပိုတ်ႇလုမ်း ယဝ်ႉ ၶဝ်တေႁႃလၢႆးလူင်းၵူတ်ႇထတ်းသေ သင်ဝႃႈ တၢင်းၼိူဝ်ၸွႆႈလူင်းမႃးယဝ်ႉၸိုင် ၶဝ်ၵေႃႈ တေလူင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃးသမ်ႉ မိူၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႄး၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတုမ်။ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသမ်ႉ 19 ၵေႃႉ မွၵ်ႈ 30 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ပဵၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ၼႃးတင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽွႆႈ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း