ေၵႃတႆးေတယုၵ့်မုၼ်းၶူဝ်းၶွင်တႆး ၸတ်းပၢင်ၵၢတ်ႇတႆး တီႈသီႇေပႃ့

0

ၸုမ်းၵေႃတႆး လႃႈသဵဝ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵၢတ်ႇတႆး တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၶူဝ်းၶွင်တႆး ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တႆးမီးၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ တႃႇလူတ်းယွမ်းၵူၼ်းဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း။

Photo by Kaw Dai -Lashio/ေၵႃတႆးေတယုၵ့်မုၼ်းၶူဝ်းၶွင်တႆး ၸတ်းပၢင်ၵၢတ်ႇတႆး တီႈသီႇေပႃ့

ဝၼ်းတီႈ 16 – 18/12/2018 တေထိုင်မႃးၼႆ့ ၸုမ်းၵေႃတႆးလႃႈသဵဝ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵၢတ်ႇတႆး တီႈပၢင်ပွႆးယုၵ့်ယွင်ႈ ၶူးပူင်သွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ၊ ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ့်တွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈဢိၵ်ႇ ပၢင်ပိုတ်ႇၼႃႈလိၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းတူင်ႇၵူၼ်းတႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်း တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝတ့်လူင်ယူမ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ့်မႄႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸၢႆးလႅင်းၶမ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၵေႃတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ် ၸတ်းပၢင်ၵၢတ်ႇတႆးၼႆႉ ပိူဝ်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်တႆး မီးၸၼ်ႉ၊ မီးၵႃႈၶၼ်၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဵတ်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းၵေႃႈၼမ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး။ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်ၵၢတ်ႇတႆး ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတေမီးၵၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ သႂ်ႇၸႂ်ပၼ်ႁႅင်းၼမ်ၼမ်ေသၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၼၼ့် တေတမ်းၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ ႁွႆးမိုဝ်းတႆးမိူၼ်ၼင်ႇငွႆးၼမ့်၊ၵွၵ်းၼမ့်ဢၼ် ဢဝ်မႆ့ၽႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးမိုဝ်းတႆး ၊ ၶူဝ်းၶွင်တႆး၊ တၢင်းၵိၼ်တႆး၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတႆး ဢၼ်ၶိုၵ်ႉ ၶႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ပၢင်ၵၢတ်ႇတႆးၼႆ့ တႄႇမီးမႃးႁူဝ်ပီ 2018 ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈႁႂ်ႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၶူဝ်းၶွင်တႆး ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ လူတ်းယွမ်းၵူၼ်းဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႆယဝ့် ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here